Pilot informatievoorziening jeugdstelsel

Met de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel toetst de Jeugdautoriteit in samenwerking met twee jeugdzorgregio’s de verzameling van actuele data voor vroegsignalering van continuïteitsrisico’s in de jeugdhulpsector. De pilot is begin 2022 van start gegaan.

Het doel van de pilot is om te beoordelen welke gegevens noodzakelijk zijn om effectieve vroegsignalering mogelijk te maken. Hierbij wordt gekeken met welke frequentie dat nodig is en van welke jeugdhulpaanbieders en andere bronnen deze informatie moet komen. Ten slotte wordt er ervaring opgedaan in het aanleveren van gegevens aan een digitaal platform.

Administratieve lasten

In de pilot is nadrukkelijk aandacht voor beperking van administratieve lasten. Deelnemers dragen bij aan een beter inzicht in de uitvraag aan gegevens en de toepassing ervan. Na afloop van de pilot vindt er een evaluatie plaats.

In de eerste ronde van de pilot gaven de meeste deelnemende organisaties aan dat de administratieve belasting beperkt bleef. Voor het verzamelen van de kwartaalgegevens en en het indienen van die gegevens in de JA Monitor bleken enkele uren in de meeste gevallen voldoende.

Achtergrond

Om de continuïteit van jeugdhulp te kunnen waarborgen, is inzicht nodig in trends en ontwikkelingen bij jeugdhulpaanbieders en regio's, ook op financieel en contractueel terrein. De JA heeft hierin een belangrijke rol en bouwt aan een Early-Warningsysteem (EWS) om actuele gegevens van aanbieders en regio's te verzamelen en vervolgens te analyseren. Met behulp van het EWS kan de JA risico’s rondom de continuïteit van jeugdhulp vroegtijdig opsporen.

Opvolging afspraken convenant

De Pilot informatievoorziening jeugdstelsel is een opvolging uit het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp dat op 1 juli jl. is ondertekend. Ondertekenaars van het convenant zijn de ministeries van JenV en VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ). In het convenant zijn verschillende afspraken gemaakt, waaronder ook over het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen bij jeugdhulp. Duidelijk werd dat de JA vroegsignalering niet voldoende scherp kan uitvoeren op basis van de huidige bij haar beschikbare informatie. Daartoe hebben de stelselpartijen besloten een pilot te starten om de data- en informatieverzameling van het EWS door te ontwikkelen.

In bijlage 3 en bijlage 4 van het convenant hebben de stelselpartijen de opzet voor data- en informatiebevraging voor de Pilot Informatievoorziening Jeugdstelsel gezamenlijk bepaald. Bijlage 4 beschrijft de conceptlijst met gegevens waar de pilot mee start.

Betrokken partijen

De pilot wordt vanaf maart 2022 uitgevoerd in twee jeugdzorgregio’s: Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond, en bij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van die regio’s. Niet alle jeugdhulpaanbieders zullen daarbij betrokken zijn. Het gaat om aanbieders met een minimale omzet van 2 miljoen euro in de door gemeenten gefinancierde jeugdzorg. In totaal zijn 50 à 60 aanbieders betrokken bij de pilot.