Gevraagde informatie en indicatoren

In het kader van de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel vraagt de Jeugdautoriteit (JA) diverse indicatoren op die relevant zijn voor het vroegtijdig signaleren van continuïteitsrisico’s.

De vragenlijst bevat gegevens zoals omzet, resultaat en liquiditeit. Daarnaast worden ook de gegevens over personeel en in- en uitstroom gevraagd. Hoofdzakelijk gaat het om data die nu ook al voor DigiMV bij hulpaanbieders bekend zijn. Het verschil is dat er een kleinere set gegevens wordt uitgevraagd en voor de duur van de pilot per kwartaal. Daarmee levert de pilot een actueler inzicht op en krijgt vroegsignalering verder gestalte volgens de afspraken in het convenant.

In het indicatorenoverzicht voor jeugdhulpaanbieders staat welke indicatoren de JA gaat verzamelen bij jeugdhulpaanbieders en hoe deze moeten worden aangeleverd.

Download