Jaarplan 2022: doorontwikkeling, regie en inzicht

Vandaag publiceert de Jeugdautoriteit (JA) het Jaarplan 2022. In het Jaarplan staat op welke strategische thema’s de JA zich in 2022 richt en welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd.

Jaarplan 2022
Beeld: ©JA

De JA speelt een rol in het samenspel tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s om daarmee de continuïteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te bevorderen. Naast haar reguliere taken, zoals het monitoren en signaleren van continuïteitsrisico’s in het jeugdhulpstelsel en de begeleiding in casuïstiek, focust de JA in 2022 haar activiteiten onder andere op de doorontwikkeling van vroegsignalering en het verbeteren van de informatievoorziening vanuit de jeugdhulpaanbieders en gemeenten naar de JA.

Daarnaast ligt een belangrijk aandachtspunt op het delen van kennis en het voeren van gesprekken met het veld, onder andere om partijen (preventief) te helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken. Vanzelfsprekend wordt in 2022 ook ingezet op het doorontwikkelen van de eigen interne organisatie en de samenwerking met partners. 

Drie thema's

In 2022 wil de JA het stelsel actief ondersteunen door extra aandacht te besteden aan het voorkomen en tegengaan van continuïteitsrisico’s rondom drie thema’s: het verdiepen van inzicht in de beschikbaarheid van zorg, een beter samenspel tussen gemeenten en aanbieders en een heldere regie op de rollen en verantwoordelijkheden in het stelsel.

Wettelijk fundament

Tot slot is 2022 een belangrijk jaar voor de JA, omdat de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) het wettelijk fundament voor de taken, bevoegdheden en positionering van de JA in 2022 willen afronden.