Onderzoek naar orthopedagogische behandelcentra (OBC)

De opgave vanuit de Jeugdwet is om a) de jeugdhulp zo thuis mogelijk te bieden; en b) als opname nodig is die zo kort mogelijk te laten duren. Dit betekent dus dat residentiële jeugdzorg zo min en zo kort mogelijk wordt ingezet. Feit is dat de capaciteit in de residentiële jeugdzorg de afgelopen jaren is afgebouwd. Er zijn en worden nieuwe behandelvormen ontwikkeld om residentiële opnames te voorkomen en om een andere (kleinschaligere) invulling te geven aan die opnames. Dat brengt echter het risico met zich mee dat jeugdigen met complexe problematiek niet de benodigde zorg krijgen of daar lang op moeten wachten door (on)voorziene sluitingen van residentiële groepen. Er is daarom behoefte aan inzicht in de huidige én gewenste capaciteit voor residentiële jeugdzorg en de ontwikkeling van alternatieven voor residentiële jeugdzorg. In hoeverre zijn vraag en aanbod met elkaar in evenwicht? Voorliggend rapport beschrijft deze situatie voor een specifieke sector, namelijk die van de Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s). Zij bieden gespecialiseerde behandeling aan jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB ) en ernstige gedragsproblematiek en hun gezinnen.