Jeugdautoriteit lanceert meldpunt voor continuïteitsrisico’s in jeugdhulpsector

Vandaag lanceert de Jeugdautoriteit een meldpunt om continuïteitsrisico’s in de jeugdhulpsector eerder in beeld te krijgen. Het gaat hierbij om (vermoedens van) problemen bij een jeugdhulporganisatie die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van jeugdhulp. Bij het JA Meldpunt kan men signalen indienen over zaken als bedrijfsvoering en relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers die een mogelijk risico vormen.

Het JA Meldpunt is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen het jeugdhulpstelsel, of op een andere manier betrokken is bij jeugdhulp. Denk hierbij aan jeugdhulpaanbieders, gemeenten, jeugdzorgregio’s, inspecties, toezichthouders en banken.

Beeld: ©JA

Vroegsignalering is een van de taken van de JA om mogelijke continuïteitsrisico’s in jeugdhulp te ondervangen. Door problemen in het jeugdhulpstelsel vroegtijdig te signaleren, zijn ernstige problemen mogelijk te voorkomen of gemakkelijker op te lossen. De JA heeft hiervoor het Early Warning Systeem (EWS) ontwikkeld. Behalve data- en informatieverzameling, worden nu ook meldingen van het JA Meldpunt als nieuwe informatiebron aan het EWS toegevoegd. Daarnaast maken de operationele accountgesprekken, die de JA vanaf 2022 periodiek met jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s gaat voeren, deel uit van het EWS.

Scherpere vroegsignalering

Deze zomer ondertekenden verschillende partijen uit het jeugdhulpstelsel het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. In het convenant zijn afspraken gemaakt over onder andere het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen in jeugdhulp. Duidelijk werd dat de JA vroegsignalering niet voldoende scherp kan uitvoeren op basis van de huidige bij haar beschikbare informatie. Concreet betekenen deze afspraken uit het convenant een doorontwikkeling van het EWS, waaronder het nieuwe meldpunt en het invoeren van accountmanagement.

JA Meldpunt is operationeel

Het JA Meldpunt is sinds december operationeel en te vinden op www.jeugdautoriteit.nl. Het JA Meldpunt gaat expliciet over de continuïteitsproblematiek bij organisaties die in de jeugdhulpsector werken. Het JA Meldpunt is niet bedoeld voor inhoudelijke en/of individuele (zorg)vraagstukken. Problemen over de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp kunnen worden gemeld bij het Landelijke Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of bij het Meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).