Tweede informatiebijeenkomst Early Warning System

Afgelopen woensdag vond online een tweede informatiebijeenkomst plaats over het Early Warning System (EWS) van de Jeugdautoriteit. Het EWS is bedoeld om in een vroeg stadium een beeld te hebben van mogelijke problemen bij jeugdhulpaanbieders. Het gaat dan om problemen die een bedreiging vormen voor de continuïteit van de zorgverlening. De Jeugdautoriteit heeft namelijk gezien dat de bedrijfsmatige gezondheid van dergelijke instellingen erg snel kan omslaan. De jaarrekeningen geven daarom een onvoldoende basis om hierover een oordeel te kunnen vellen.

Beeld: Valerie Kuypers

In juni vindt de eerste uitvraag plaats op basis van het EWS. Het gaat dan om informatie die binnen de instellingen al aanwezig is, zoals financiële informatie, informatie over personeelszaken en informatie over de geleverde zorg. Wij beginnen met de uitvraag bij de  noordelijke ’provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de aanbieders van JeugdzorgPlus. Aanbieders die maar een klein deel jeugdhulp leveren naast hulp uit hoofde van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg worden ook gevraagd mee te doen, mits hun omzet op het terrein van de Jeugdhulp meer dan 2 miljoen is.

Pilots

Vorig jaar heeft de Jeugdautoriteit samen met de regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Hart van Brabant al een pilot gedraaid. Op basis daarvan is de definitieve gegevensuitvraag tot stand gekomen en is gekeken hoe de administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt kunnen blijven. Uit de bijeenkomst  bleek dat de administratieve lasten een punt van zorg zijn. Dat is ook logisch, want de administratieve lasten in de sector zijn al hoog. Toch geven deelnemers ook aan dat er hard gewerkt is om deze zoveel mogelijk te voorkomen, bovendien zijn de gevolgen van een mogelijk onvoorzien continuïteitsprobleem nog veel groter.

Convenant

Het EWS komt voort uit een convenant dat de aanbieders, de gemeenten en het Rijk in 2021 hebben afgesloten. In dit convenant werden naast de introductie van het EWS ook afspraken gemaakt over de komst van een geschillencommissie, een kennis- en informatiepunt tarieven en een gestandaardiseerde werkwijze aan de hand van een draaiboek als de continuïteit van zorg in gevaar zou komen. Het kennis- en informatiepunt tarieven is momenteel in opbouw.

Op dit moment is het ministerie van VWS bezig met het opstellen van wetgeving waarbij vroegsignalering (waar het EWS een methode voor is) een formele en wettelijke basis krijgt. Naar verwachting treedt deze wetgeving in januari 2025 in werking.

Vrijwilligheid

De Jeugdautoriteit hoopt dat veel aanbieders de komende tijd vrijwillig ingaan op ons verzoek tot het aanleveren van gegevens, omdat dit nadrukkelijk in het belang is van de continuïteit en stabiliteit binnen de jeugdhulp. Samenwerking op basis van vrijwilligheid is sowieso een betere basis dan een wettelijke verplichting, werd tijdens de bijeenkomst woensdagmiddag gememoreerd.

Meer informatie

Aanbieders buiten de genoemde regio’s kunnen zich voor meer informatie bij de Jeugdautoriteit melden via EWS@jeugdautoriteit.nl. Meer weten? Ga naar jeugdautoriteit.nl/ews.