Early Warning System

Het Early Warning System (EWS) van de Jeugdautoriteit is een digitaal platform dat aan de hand van een aantal gegevens eventuele continuïteitsrisico’s van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vroegtijdig signaleert. Door analyse van gegevens over bijvoorbeeld liquiditeit en bedrijfsresultaat kan het EWS helpen de continuïteit en beschikbaarheid van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te waarborgen.

De Jeugdautoriteit voert het EWS vanaf mei 2023 landelijk in met als doel de continuïteit van jeugdhulp te waarborgen. Met behulp van het EWS kunnen jeugdhulpaanbieders bovendien vooruitlopen op de aankomende, landelijke wetgeving inzake toezicht op de jeugdhulp waarbij vroegsignalering en toezicht een formele en wettelijke basis krijgt.

Achtergrond

Het EWS wordt ingevoerd in het kader van het Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp dat op 1 juli 2021 is ondertekend door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. In het convenant zijn verschillende afspraken gemaakt, waaronder over het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen bij jeugdhulp. Het gaat om jeugdhulpaanbieders met een minimale omzet van 2 miljoen euro in de door gemeenten gefinancierde jeugdzorg. In totaal zijn dit ongeveer 270 jeugdhulpaanbieders.

Pilot informatievoorziening

Om te kunnen bepalen welke gegevens het meest cruciaal zijn voor effectieve vroegsignalering heeft de Jeugdautoriteit in 2022 in samenwerking met 23 aanbieders binnen de regio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant de Pilot Informatievoorziening Jeugdstelsel uitgevoerd. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat actuele kwartaalcijfers van de jeugdhulpaanbieders bijdragen aan het afwenden van continuïteitsrisico’s. Gezien de positieve evaluatie en de noodzaak om de sector financieel gezond te houden voert de Jeugdautoriteit het EWS nu landelijk in. Door eventuele financiële knelpunten en continuïteitsrisico’s in een vroeg stadium in beeld te brengen, verwacht de Jeugdautoriteit dat jeugdhulpaanbieders vroegtijdiger kunnen starten met het verkennen van oplossingen voor deze risico’s. Daarnaast kunnen zij tijdig met gemeenten en regio’s in gesprek over het continueren van de zorgverlening.

Werkwijze

Vanaf mei 2023 worden jeugdhulpaanbieders, JeugdzorgPlusaanbieders en Gecertificeerde Instellingen benaderd met het verzoek een aantal financiële-, personele- en productiegegevens aan te leveren. De Jeugdautoriteit gaat hierbij regionaal te werk, waarbij regio’s gefaseerd en in de loop van 2023 door de Jeugdautoriteit worden benaderd om deel te nemen aan het EWS. Als organisaties besluiten de gevraagde gegevens aan te leveren, maakt de Jeugdautoriteit vervolgens een inschatting van eventuele risico’s voor de continuïteit van de zorgverlening. Uiteraard wordt daarbij vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Als de Jeugdautoriteit op basis van de inschatting continuïteitsrisico’s voorziet, wordt contact opgenomen met betreffende jeugdhulpaanbieder om potentiële risico’s te bespreken.