Early Warning System

Het Early Warning System (EWS) van de Jeugdautoriteit is een digitaal platform dat vroegtijdig continuïteitsrisico’s van jeugdhulpaanbieders signaleert. Door analyse van gegevens over bijvoorbeeld liquiditeit, personeel en bedrijfsresultaat kan het EWS jeugdhulpaanbieders, gemeenten en regio’s helpen in een vroeg stadium verbeteracties te starten. Op dit moment is er nieuwe wetgeving in ontwikkeling waarbij deze vorm van vroegsignalering een formele en wettelijke basis krijgt.

Achtergrond

Het EWS wordt ingevoerd in het kader van het Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp dat op 1 juli 2021 is ondertekend door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. In het convenant zijn onder meer afspraken gemaakt over het monitoren en vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen bij jeugdhulp. Het gaat om jeugdhulpaanbieders met een minimale omzet van twee miljoen euro in de door gemeenten gefinancierde jeugdzorg. Dit zijn ongeveer 270 jeugdhulpaanbieders.

Pilot informatievoorziening

Om te kunnen bepalen welke gegevens het meest cruciaal zijn voor effectieve vroegsignalering heeft de Jeugdautoriteit in 2022, in samenwerking met ruim twintig aanbieders binnen de regio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant, de Pilot Informatievoorziening Jeugdstelsel uitgevoerd. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat actuele kwartaalcijfers van de jeugdhulpaanbieders bijdragen aan het afwenden van continuïteitsrisico’s. Gezien de positieve evaluatie en de noodzaak om de sector financieel gezond te houden, voert de Jeugdautoriteit het EWS nu landelijk in. 

Werkwijze

Sinds mei 2023 worden jeugdhulpaanbieders, JeugdzorgPlusaanbieders en Gecertificeerde Instellingen benaderd met het verzoek een aantal financiële-, personele- en productiegegevens aan te leveren. De Jeugdautoriteit gaat hierbij regionaal te werk, waarbij regio’s gefaseerd en in de loop van 2024 door de Jeugdautoriteit worden benaderd om deel te nemen aan het EWS. Naar verwachting is het EWS eind 2024 landelijk van kracht. 

Als organisaties de gevraagde gegevens aanleveren maakt de Jeugdautoriteit een inschatting van eventuele risico’s voor de continuïteit van de zorgverlening. Uiteraard wordt daarbij vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Als de Jeugdautoriteit op basis van deze inschatting continuïteitsrisico’s voorziet, nemen onze toezichthouders contact op om de risico’s en mogelijke oplossingen te bespreken. Zij vervullen hierbij een adviserende en meedenkende rol.