Jeugdautoriteit voert accountmanagement in voor scherpere vroegsignalering

Vroegsignalering is een van de taken van de Jeugdautoriteit (JA) om mogelijke continuïteitsrisico’s  in jeugdhulp te voorkomen. Hiervoor heeft de JA het Early Warning Systeem (EWS) ontwikkeld. Behalve data- en informatieverzameling, worden nu ook operationele gesprekken van onze accountmanagers met aanbieders en jeugdzorgregio’s een belangrijke informatiebron voor het EWS. De JA verwacht hierdoor continuïteitsrisico’s eerder te herkennen; bij voorkeur nog voordat er echte problemen ontstaan.

Beeld: ©JA

Deze zomer ondertekenden verschillende partijen uit het jeugdhulpstelsel het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. In het convenant zijn afspraken gemaakt over onder andere het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen in jeugdhulp. Duidelijk werd dat de JA vroegsignalering niet voldoende scherp kan uitvoeren op basis van de huidige bij haar beschikbare informatie. Concreet betekenen deze afspraken uit het convenant een doorontwikkeling van het EWS, waaronder het invoeren van accountgesprekken met jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s.

Accountgesprekken over (financiële) bedrijfsvoering

Begin 2022 start de JA met het voeren van accountgesprekken. Bij de jeugdhulpaanbieders gaat het om de grote organisaties (met een omzet in jeugdhulp vanaf twee miljoen euro) en aanbieders die door regio’s of gemeenten als cruciaal zijn aangemerkt.

Om tijdig signalen op te kunnen vangen over mogelijke continuïteitsrisico’s is het noodzakelijk om één of enkele keren per jaar accountgesprekken te voeren. In de gesprekken wil de JA per organisatie bespreken wat er speelt op het gebied van de (financiële) bedrijfsvoering en welke ontwikkelingen er zijn. Mogelijk kan een signaal leiden tot opvolging vanuit de betrokken aanbieder en/of jeugdzorgregio, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) of de JA zelf. De (financieel) adviseurs van de JA geven daarbij onafhankelijk en deskundig advies, helpen om problemen te voorkomen en waar mogelijk op te lossen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de accountgesprekken van de JA? Of ben je werkzaam bij een jeugdhulpaanbieder, gemeente of jeugdzorgregio en wil je een afspraak maken met een van onze accountmanagers? Neem dan contact met ons op via info@jeugdautoriteit.nl of bel met 070 - 340 68 88.