Geschillencommissie

Op dit moment is de Geschillencommissie Sociaal Domein actief.

Er wordt gewerkt aan een nieuw op te richten geschillencommissie en een reglement waarin de reikwijdte en de bevoegdheden van betreffende commissie worden geregeld. Het idee vloeit voort uit het Convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ waarin partijen met elkaar hebben afgesproken om een geschillencommissie op te richten met een breed bereik voor het verzorgen van laagdrempelige geschilbeslechting. Planning is dat de commissie in 2023 van start gaat.