Tarieven

Tarieven zijn de vastgestelde bedragen voor typen jeugdhulp die de gemeente bij de inkoop hanteert. De Jeugdautoriteit heeft daarin geen formele rol.

In het Convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ is afgesproken dat gemeenten met cruciale jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen in het kader van de inkoop een goed gesprek voeren over de opbouw van tarieven en de kostprijselementen. Als hulpmiddel bij het goede gesprek hebben convenantpartijen gezamenlijk de Handreiking ‘Inzicht in tarieven’ opgesteld en zij hebben afgesproken die te zullen gebruiken bij de gesprekken.

Tarieven moeten onderscheiden worden van kostprijzen. Een tarief is de prijs waarvoor je iets aanschaft. De kostprijs is het bedrag dat het kost om het te maken.

Voor de Wmo is er een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht over reële tarieven. Voor de Jeugdwet is dit (nog) niet het geval. Er wordt gewerkt aan een AMvB “reële prijs jeugdwet”.