JA en Inspectie JenV ondertekenen samenwerkingsprotocol

Vandaag publiceert de Staatscourant het samenwerkingsprotocol tussen de Jeugdautoriteit (JA) en de Inspectie Justitie & Veiligheid (Inspectie JenV). Met het protocol bekrachtigen beide partijen hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp en zijn de samenwerkingsafspraken daarvoor vastgelegd. Het gaat onder meer om samenwerking op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht en informatieverstrekking. Het protocol treedt op 11 januari 2022 in werking.

In het samenwerkingsprotocol is vastgelegd wanneer de Inspectie JenV en de JA informatie uitwisselen en op welke manier werkzaamheden worden afgestemd. De Inspectie JenV is toezichthouder van organisaties die onder meer jeugdhulp leveren aan jeugdigen met een strafrechtelijke achtergrond (jeugdreclassering). De JA heeft een onafhankelijke rol in het samenspel tussen gemeenten, jeugdzorgregio’s en aanbieders met als doel om de continuïteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te bevorderen. Door meer transparantie in de samenwerking en het delen van relevante informatie vergroten beide organisaties hun slagkracht. Uitgangspunten zijn dat de JA en Inspectie JenV bij de uitoefening van hun taken rekening houden met elkaars belangen en dat zij hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden behouden.

Meerwaarde

Hoofdinspecteur rechtsbescherming van de Inspectie Justitie en Veiligheid Hans Faber: “We werkten in de praktijk al steeds meer en meer samen. Het protocol bekrachtigt dit. Onze inspecteurs en onze adviseurs zien de meerwaarde van hun samenwerking. Dat is de beste basis. We oefenen vaak toezicht uit op dezelfde instellingen; vanuit verschillende invalshoeken. Juist het delen van die invalshoeken maakt ons allebei effectiever. Dat is hard nodig in de jeugdketen waar zo veel zorgen bestaan over de zorg voor en begeleiding van jongeren met wie het niet goed gaat

Directeur Jeugdautoriteit Karel Schuurman: “Het is belangrijk dat alle schakels in de jeugdhulpketen goed op elkaar zijn afgestemd. Dat geldt ook voor het toezicht op de jeugdreclassering. Dit protocol verheldert de samenwerking tussen de JA en de Inspectie JenV waarbij we een aantal uitgangspunten en afspraken juridisch hebben vastgelegd. Dit is transparant naar gemeenten en aanbieders. Ook kunnen we op die manier het effect van ons werk versterken, waar de jeugdige uiteindelijk het meeste bij gebaat is.”

Ondertekening in december

Het protocol tussen de JA en de Inspectie JenV is op 21 december 2021 ondertekend en hieronder te downloaden en na te lezen. Het protocol treedt de dag na publicatie in de Staatscourant in werking.