Toezichthouder / Toezicht

In de jeugdsector zijn verschillende vormen van toezicht van toepassing.

Bij jeugdhulpinstellingen vindt intern toezicht plaats door een bestuur of Raad van Toezicht. Bij gemeenten en jeugdhulpregio’s is het interne toezicht belegd bij de gemeenteraad of -raden.

Extern toezicht is er op de jeugdhulpinstellingen met betrekking tot de kwaliteit door de inspecties IGJ en IJenV. De NZa houdt extern toezicht op tarieven en bedrijfsvoering van gecombineerde organisaties, dit zijn zorginstellingen die zowel jeugdhulp als andere (volwassenen) zorg verlenen. Voor gespecialiseerde organisaties die alleen jeugdhulp leveren is er geen extern toezicht op tarieven en bedrijfsvoering.

De Jeugdautoriteit is geen officiële toezichthouder. De Jeugdautoriteit helpt discontinuïteit van jeugdhulp te voorkomen door vroegsignalering van risico’s.  Dat doet de Jeugdautoriteit via onderzoek naar (partijen in) het jeugdhulpstelsel. We helpen problemen op te lossen door bemiddeling en advisering. De Jeugdautoriteit deelt haar kennis met de jeugdhulpsector, verbindt partijen en rapporteert gevraagd en ongevraagd over haar bevindingen aan de ministers van VWS en JenV. De extern-toezichtstaak binnen de jeugdsector wordt vastgelegd in het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’.

Het stelseltoezicht is de verantwoordelijkheid van de Ministeries van VWS en JenV.