Inbedding taken Jeugdautoriteit bij Nederlandse Zorgautoriteit

Met het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ worden de taken van de Jeugdautoriteit (JA) ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De Ministerraad is in september 2023 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Het voorstel moet eerst voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Als de wet wordt aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer treedt hij naar verwachting in januari 2025 in werking.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de wet intensiveren de JA en de NZa sinds 2022 hun samenwerking. Beide organisaties zijn begonnen met de voorbereidingen van de integratie. Ook tijdens dit proces zet de JA zich onverminderd in voor de continuïteit van jeugdzorg.

Doorontwikkeling

Op dit moment worden de werk­zaamheden van de Jeugdautoriteit gezamenlijk doorontwikkeld richting de NZa. Het gaat daarbij om:

  • De werkwijze voor toezicht op jeugdhulpaanbieders (vroegsignalering en toezichtgesprekken);
  • De werkwijze voor casuïstiek (mede op basis van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp);
  • De werkwijze voor stelseltoezicht (monitoring) en data-analyse.

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke taken van de Jeugdautoriteit buiten het wetsvoorstel vallen en mogelijk elders moeten worden belegd.