Jaarverslag 2021

Op 3 maart 2022 heeft de Jeugdautoriteit (JA) het jaarverslag over 2021 aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen en de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De JA heeft in 2021 belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en haar positie in het jeugdhulpstelsel verstevigd.

De rol van de JA in het stelsel is in 2021 steeds zichtbaarder geworden. Gemeenten en aanbieders raakten beter bekend met de taken en activiteiten van de JA, onder andere door rondetafelbijeenkomsten, de activiteiten in het kader van vroegsignalering en de uitvoering van verschillende onderzoeken. Er zijn stappen gezet in het verbeteren van onze vroegsignalering en uit onze onderzoeken en casuïstiek hebben we rode draden en lessen kunnen destilleren. Ook zijn afspraken gemaakt om de samenwerking met onze partners (nog) beter vorm te geven. Partijen als de IGJ, IJenV en de NZa weten de JA op het punt van casuïstiek steeds beter te vinden.

In juli ondertekenden de BGZJ, VNG en de ministeries van JenV en VWS (namens de Jeugdautoriteit) het convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp. In het convenant hebben de partijen afspraken gemaakt waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen.

Trots

Waarnemend directeur Daniëlle Wille: “Kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben, moeten op passende hulp kunnen rekenen. In 2021 hebben we als Jeugdautoriteit onze activiteiten voor het bevorderen van de continuïteit van jeugdhulp uitgebouwd. We hebben op verschillende manieren een directe en indirecte bijdrage geleverd aan de continuïteit van jeugdhulp voor kwetsbare kinderen. Ik ben trots op wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt. Dat geeft energie voor onze verdere ontwikkeling in 2022. Zo blijft de continuïteit van jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen de aandacht krijgen die het verdient.”

Blik vooruit

De JA verwacht in 2022 een belangrijk en spannend jaar, voor zowel de JA zelf als het gehele jeugdhulpstelsel. Het is de bedoeling dat in 2022 het wettelijk fundament voor de taken, bevoegdheden en positionering van de JA wordt afgerond. We staan met elkaar voor een behoorlijke opgave in de jeugdhulpsector. In aansluiting op die ontwikkelingen blijft de JA zich onafhankelijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit van jeugdhulp. Lees daar meer over in het jaarplan 2022.