Jeugdautoriteit start Early Warning System om continuïteit jeugdhulp te waarborgen

In mei van 2023 rolt de Jeugdautoriteit een gegevensplatform uit waarmee continuïteitsrisico’s van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd: het Early Warning System (EWS). Door analyse van gegevens over bijvoorbeeld liquiditeit en bedrijfsresultaat kan het EWS helpen de continuïteit en beschikbaarheid van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te waarborgen.

Directeur van de Jeugdautoriteit Kees van Nieuwamerongen ziet in het EWS een professionalisering van de toezichthoudende rol van de Jeugdautoriteit: “We hebben tijdens de pilots al gezien dat het monitoren van de juiste gegevens ervoor zorgt dat zorgelijke situaties bij aanbieders eerder worden opgemerkt. Door eventuele financiële knelpunten en continuïteitsrisico’s in een vroeg stadium in beeld te brengen, kunnen jeugdhulpaanbieders, GI’s, gemeenten en regio’s eerder met elkaar in gesprek over oplossingen voor deze risico’s.”

Achtergrond

De Jeugdautoriteit start het EWS op in het kader van het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp, dat op 1 juli 2021 is ondertekend door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. In het convenant zijn afspraken gemaakt over het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen bij jeugdhulpaanbieders met een minimale omzet van 2 miljoen euro in de door gemeenten gefinancierde jeugdzorg. In totaal zijn dit ongeveer 270 jeugdhulpaanbieders. Op dit moment is het ministerie van VWS bezig met het opstellen van wetgeving waarbij vroegsignalering een formele en wettelijke basis krijgt. Naar verwachting treedt deze wetgeving in januari 2025 in werking

Om te bepalen welke gegevens het meest cruciaal zijn voor effectieve vroegsignalering heeft de Jeugdautoriteit in 2022 in samenwerking met ongeveer 23 aanbieders in de jeugdzorgregio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant de Pilot Informatievoorziening Jeugdstelsel uitgevoerd. Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat actuele kwartaalcijfers van de jeugdhulpaanbieders bijdragen aan het afwenden van continuïteitsrisico’s. Gertjan Postma, projectleider van het EWS: “Het gaat daarbij niet alleen om financiële gegevens: ook data over bijvoorbeeld capaciteitsontwikkeling en personele bezetting zijn van belang. Tijdens de pilot hebben de meeste deelnemende organisaties op al deze terreinen inzicht in hun situatie gegeven.” In navolging van het succes van de pilot voert de JA nu het EWS landelijk in.

Werkwijze

Vanaf mei 2023 worden jeugdhulpaanbieders, JeugdzorgPlusaanbieders en gecertificeerde instellingen benaderd met het verzoek gegevens aan te leveren over financiën, personeel en productie. De Jeugdautoriteit gaat hierbij regionaal te werk, waarbij regio’s gefaseerd en in de loop van 2023 door de Jeugdautoriteit worden benaderd om deel te nemen aan het EWS. Als organisaties besluiten de gevraagde gegevens aan te leveren, maakt de Jeugdautoriteit vervolgens een inschatting van eventuele risico’s voor de continuïteit van de zorgverlening. Als de Jeugdautoriteit op basis van de inschatting continuïteitsrisico’s voorziet, wordt contact opgenomen met betreffende jeugdhulpaanbieder om potentiële risico’s te bespreken.

Meer informatie

Werk je bij een gemeente, jeugdzorgregio of jeugdzorgaanbieder en wil je meer weten over het EWS van de Jeugdautoriteit? Bekijk de webpagina of neem contact op via ews@jeugdautoriteit.nl.