Continuïteit van jeugdhulp

Continuïteit betekent hier het voortbestaan en voortduren van een bepaald benodigd zorgaanbod in een of meerdere regio’s. In de afgelopen jaren kwam in bepaalde regio’s de continuïteit van jeugdhulp onder druk te staan, bijvoorbeeld door financiële problemen bij een aanbieder, het wegvallen van het bestuur, een daling van instroom of uitstroom, of grote personele uitdagingen in bezetting.

Het bewaken van de continuïteit van jeugdhulp is de hoofdtaak van de Jeugdautoriteit. In het Convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ staat dit als volgt beschreven: Elke jeugdige ontvangt passende hulp zolang dat nodig is en deze hulp wordt gecontroleerd overgedragen, indien deze bij de huidige aanbieder niet gecontinueerd kan worden.

Om de continuïteit van zorg voor jeugdigen te borgen, is het belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden voor de situatie waarin de continuïteit onder druk komt te staan helder zijn. Daarom is het Draaiboek ‘Continuïteit jeugdhulp’ opgesteld. De afspraak is dat gemeenten en aanbieders dit draaiboek systematisch gebruiken vanaf het moment dat de dreiging van discontinuïteit zorgelijk wordt.

Voor absolute noodsituaties heeft het ministerie van VWS een subsidieregeling ‘Continuïteit cruciale jeugdzorg’, op basis waarvan tijdelijke middelen ter beschikking kunnen worden gesteld. De Jeugdautoriteit heeft daarbij een adviserende rol aan het ministerie. De regeling was aanvankelijk van toepassing voor de jaren 2020 en 2021 en vervalt per 1-10-2023.