Samenwerking

De Jeugdautoriteit werkt nauw samen met andere partijen in het jeugdhulpstelsel.

Een goed functionerend jeugdhulpstelsel vraagt om actieve samenwerking van alle organisaties. Bij het uitvoeren van haar taak werkt de Jeugdautoriteit dan ook samen met onder andere:

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inspectie Justitie en Veiligheid

Nederlandse Zorgautoriteit

Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Samenwerkingsprotocollen

  • Samenwerkingsprotocol JA en IGJ
    Op 15 maart 2021 hebben de Jeugdautoriteit (JA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsprotocol. Beide partijen zien vanuit hun eigen verantwoordelijkheid toe op de jeugdhulp in Nederland. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en de JA op de marktwerking van jeugdhulp.
  • Samenwerkingsprotocol JA en IJenV
    Op 11 januari 2022 is het samenwerkingsprotocol tussen de Jeugdautoriteit (JA) en de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJenV) in werking getreden. Met het protocol bekrachtigen beide partijen hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp. Het gaat onder meer om samenwerking op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht en informatieverstrekking en dan met name om jeugdhulp aan jeugdigen met een strafrechtelijke achtergrond (jeugdreclassering).
  • Samenwerkingsprotocol JA en NZa
    De Jeugdautoriteit (JA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben sinds 25 maart 2022 een samenwerkingsprotocol met afspraken over onderlinge samenwerking, het uitwisselen van informatie en het signaleren van risico’s bij gecombineerde aanbieders. Dit zijn zorgaanbieders die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren.

Kwaliteit van hulp

De Jeugdautoriteit doet geen uitspraken over de kwaliteit van de door de jeugdhulpaanbieders geboden hulp. Die taak is voor de jeugdhulp belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.