Benchmarking

Bij het ontwikkelen van kostprijzen en tarieven kunt u als regio of gemeente gebruik maken van ervaringscijfers van anderen, oftewel benchmarking. Dit kunnen landelijke of regionale vergelijkingscijfers zijn, uit andere jaren, en/of uit andere sectoren. Bij het toepassen van benchmarking is het belangrijk om goed te kijken hoe de benchmarkcijfers tot stand zijn gekomen en wat er precies is gemeten. Voorkom dat u appels met peren vergelijkt.

In onderstaand overzicht staat een aantal benchmarks die in de jeugdzorgsector voorhanden zijn.

Benchmark Openbaar Toelichting
Benchmark Care 2020, Berenschot Nee De Benchmark Care 2020, uitgevoerd door Berenschot, is een onderzoek naar de overheadkosten in de Nederlandse zorgsector. Het rapport belicht de hoogte en samenstelling van de overheadkosten in verschillende zorgsectoren, waaronder verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
Benchmark Jeugdhulp, Berenschot Nee De Benchmark Jeugdhulp 2023, uitgevoerd door Berenschot, is een onderzoek naar de kosten en prestaties van jeugdhulpaanbieders in Nederland. Het rapport belicht de hoogte van de kosten, de productiviteit, de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van cliënten bij verschillende jeugdhulpaanbieders.
Rapportage tarieven Wmo en Jeugdhulp 2022, Berenschot Nee De Rapportage Tarieven Wmo en Jeugdhulp 2022, uitgevoerd door Berenschot, is een onderzoek naar de tarieven die in Nederland worden gehanteerd voor de Wmo en de Jeugdwet. Het rapport belicht de hoogte van de tarieven, de ontwikkeling van de tarieven in de afgelopen jaren, en de verschillen tussen verschillende gemeenten en aanbieders.
Tarieven ambulante Jeugdzorg 2018, Berenschot Nee In 2018 heeft Berenschot in opdracht van de VNG een onderzoek uitgevoerd naar de tarieven van ambulante jeugdzorg. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de hoogte van de tarieven, de ontwikkeling van de tarieven in de afgelopen jaren en de verschillen tussen verschillende gemeenten en aanbieders.
Rapportage benchmark overhead 2013, Berenschot Nee De Rapportage Benchmark Overhead 2013, uitgevoerd door Berenschot, is een onderzoek naar de overheadkosten in de Nederlandse publieke sector. Het rapport belicht de hoogte van de overheadkosten, de ontwikkeling van de overheadkosten in de afgelopen jaren en de verschillen tussen verschillende sectoren en organisaties.
Inzicht in tarieven Wmo en Jeugdzorg 2014, KPMG Ja, Inzicht in tarieven Wmo en Jeugdzorg 2014 is online beschikbaar. Het rapport Inzicht in tarieven Wmo en Jeugdzorg 2014, uitgevoerd door KPMG, belicht de tarieven die in Nederland werden gehanteerd voor de Wmo en de Jeugdwet in 2014. Het rapport bespreekt de hoogte van de tarieven, de ontwikkeling van de tarieven in de afgelopen jaren en de verschillen tussen verschillende gemeenten en aanbieders.
Vernet, ziekteverzuim Nee Voor de bepaling van het aantal uren ziekteverzuim wordt gebruik gemaakt van Vernet verzuim. Vernet verzamelt data over verzuim, verzuimoorzaken en andere relevante factoren.
EY barometer, ziekteverzuim Nee De EY Barometer Ziekteverzuim is een benchmark voor de Nederlandse zorgsector, inclusief de jeugdzorg. De barometer biedt informatie over ziekteverzuimcijfers per sector en type zorg.
CBS, ziekteverzuim Ja, de CBS ziekteverzuim is online beschikbaar. De CBS-cijfers over ziekteverzuim bieden informatie voor de jeugdzorg.
KPMG kostenonderzoek Langdurige zorg 2018, hotelmatige kosten Ja, KPMG kostenonderzoek Landurige zorg 2018 is online beschikbaar. De hotelmatige kosten voor verblijfvoorzieningen zijn gebaseerd op een benchmarkstudie van KPMG naar de kosten van de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2016 gaf de staatssecretaris van VWS de NZa opdracht om de tarieven van zorgzwaartepakketten (zzp's) in de langdurige zorg te herijken.
Kapitaallasten: NZa index kapitaallasten Ja, de NZa index kapitaallasten zijn online beschikbaar. Kapitaallasten zijn rentelasten en afschrijvingslasten van activa. De NZa berekent jaarlijks het indexcijfer voor kapitaallasten. De NZa indexeert de kapitaallasten jaarlijks op basis van de gezondheidszorgindex (voorheen: bouwkostenindex) van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Daarbij gaat de NZa uit van het gemiddelde van de maandindices van het voorgaande jaar, zoals die door TNO gepubliceerd worden.
NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) Ja, de normatieve huisvestingscomponent (NHC) is online beschikbaar. De hoogte van de kosten voor de huisvesting bij dagbehandeling en dagbesteding worden afgeleid van de NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC). De NHC is een vast percentage van de totale kosten van een zorginstelling, dat bestemd is voor de vergoeding van de kosten van huisvesting.
De normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz Ja, de normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz is online beschikbaar. De NIC is een vast percentage van de totale kosten van een zorginstelling, dat bestemd is voor de vergoeding van de kosten van inventaris. Dit betekent dat zorginstellingen per cliënt per dag een percentage van de totale kosten van de dagbesteding in rekening mag brengen voor inventaris.
Materiële kosten: CBS prijsindexcijfer voor de consumentenprijzen (CPI) Ja, de CBS prijsindexcijfer voor de consumentenprijzen (CPI) zijn online beschikbaar. De materiële kosten worden berekend met behulp van het CBS prijsindexcijfer voor de consumentenprijzen (CPI). De CPI is een maatstaf voor de gemiddelde prijsontwikkeling van een pakket van goederen en diensten die door consumenten worden gekocht. De CPI wordt maandelijks berekend door het CBS.