Kennis- en Informatiepunt Tarieven

Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven van de Jeugdautoriteit beantwoordt vragen van aanbieders en gemeenten over jeugdhulptarieven. Met het informatiepunt deelt de Jeugdautoriteit kennis, maar vervult geen voorschrijvende, toetsende of bemiddelende rol. De Jeugdautoriteit doet geen uitspraken over de hoogte of toereikendheid van specifieke tarieven.

Waarom?

Via het Kennis- en Informatiepunt Tarieven stelt de Jeugdautoriteit kennis over de totstandkoming van tarieven beschikbaar en denkt onafhankelijk mee over vraagstukken waar professionals tegenaan kunnen lopen zoals bekostigingsvormen, het voeren van gesprekken over reële tarieven en vele aanverwante thema’s. Dit doet de JA aan de hand van kennis en ervaring op het gebied van werkwijzen en oplossingen vanuit de (begeleidende) rol als toezichthouder.

Voor wie?

Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven is er voor medewerkers van gemeenten en jeugdhulpaanbieders die vragen hebben over de totstandkoming van of de methode achter jeugdhulptarieven. Ook medewerkers en beleidsmakers van brancheorganisaties, ministeries en andere instituties kunnen er terecht. De Jeugdautoriteit richt zich met het informatiepunt niet op ouders of cliënten.

Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven:

  • Verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en biedt informatie over tarieven;
  • Brengt nieuwe kennis en inzichten via thematisch onderzoek;
  • Geeft via de Kennisbank Jurisprudentie inzicht in juridische uitspraken ten aanzien van tarieven.

Achtergrond

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp zijn de door gemeenten gehanteerde tarieven op veel plaatsen in het land onderwerp van discussie (geweest). Het ontwikkelen en toepassen van tarieven voor jeugdhulp die recht doen aan de werkzaamheden van de aanbieders en die tegelijkertijd maken dat op een verantwoorde wijze met maatschappelijke middelen wordt omgegaan is complex en kent vele invalshoeken.

In het Convenant ‘Bevorderen continuïteit Jeugdhulp’ spraken de VNG (gemeenten), de BGZJ (aanbieders), het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit af dat er een informatiepunt voor jeugdzorgtarieven zou moeten worden opgericht. In juni 2023 is het Kennis- en Informatiepunt Tarieven als pilot van start gegaan. De komende tijd zal het informatiepunt zich samen met de Nederlandse Zorgautoriteit verder ontwikkelen en het informatieaanbod steeds verder uitbouwen. Dit doet de Jeugdautoriteit aan de hand van actuele vraagstukken die in het werkveld leven.