Wat doet de Jeugdautoriteit?

De Jeugdautoriteit (JA) wil problemen met de continuïteit van jeugdhulp helpen voorkomen en bijdragen aan een professionele ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel. Dat doet de JA door onafhankelijk en deskundig advies te geven, te bemiddelen en kennis en ervaring te delen.

Taken van de Jeugdautoriteit

Toezicht
De Jeugdautoriteit houdt met behulp van vroegsignalering toezicht op de financiële gezondheid van jeugdhulpaanbieders met een minimale omzet op jeugdzorg van twee miljoen euro. Dit doet de JA met data vanuit DigiMV en het Early Warning System (EWS), in combinatie met accountmanagement. Het EWS is een digitaal platform dat aan de hand van gegevens als liquiditeit en bedrijfsresultaat vroegtijdig continuïteitsrisico’s van aanbieders signaleert. Door continuïteitsrisico’s al in een vroeg stadium in beeld te brengen, kunnen jeugdhulpaanbieders, gemeenten en regio’s verbeteracties vroegtijdig inzetten en financiële problemen voorkomen.

Casuïstiek
Daar waar er (acute) continuïteitsrisico’s ontstaan, werkt de JA volgens het Draaiboek Continuïteit jeugdhulp. De (financieel) adviseurs van de JA analyseren de problematiek, stimuleren herstelmaatregelen, en monitoren de voortgang en duurzaamheid van het herstel in de betreffende gemeenten/regio. Als partijen in het stelsel er onderling (of met hulp van het OZJ, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) niet uitkomen, speelt de Jeugdautoriteit een verbindende of interveniërende rol.

Onderzoek
De JA publiceert regelmatig rapporten en onderzoeken. Door verzamelde data en kennis toegankelijk te maken, draagt de Jeugdautoriteit bij aan de ontwikkeling van het stelsel en kunnen problemen met de continuïteit van jeugdhulp mogelijk voorkomen worden.

Rapporteren

De Jeugdautoriteit rapporteert haar bevindingen gevraagd en ongevraagd aan de staatssecretaris van VWS, de minister voor Rechtsbescherming, gemeenten, jeugdzorgregio’s, de VNG en jeugdhulporganisaties. De rapportages van de JA hebben veelal betrekking op continuïteitsvraagstukken, op het nemen van bestuurlijke maatregelen en op het beleid ten aanzien van de Jeugdwet. Ook adviseert de Jeugdautoriteit in bijzondere gevallen ministers of staatssecretarissen over financiële ondersteuning aan organisaties waar de continuïteit van jeugdhulp in het geding is.