Jurisprudentie

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet zijn er tientallen geschillen over inkoopgerelateerde zaken voor de rechter geweest. Op deze pagina verzamelt de Jeugdautoriteit de meest relevante uitspraken.

Lees voor een overzicht van jurisprudentie van de afgelopen jaren het artikel 'Reële tarieven binnen het sociaal domein: einde zoektocht gemeenten nog niet in zicht' uit het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatssteun van juli 2021.

Recente uitspraken

Laatste update: 28 juli 2023

Datum

Identificatiecode

Inhoud

19-10-2023

ECLI:NL:RBMNE:2023:5403

Rechtbank Midden-Nederland
De Rechtbank Midden-Nederland heeft twee verzoeken tot een voorlopige voorziening in kort geding toegewezen. De verzoekers, aanbieders van jeugdzorg in Almere, hebben de gemeente Almere verzocht om de inkoop van jeugdzorg in Almere te schorsen. Zij zijn van mening dat de door de gemeente vastgestelde tarieven onvoldoende reëel zijn en dat de gemeente disproportionele eisen heeft gesteld aan de aanbieders. De rechtbank heeft de gemeente opgedragen om de inkoop van jeugdzorg te schorsen totdat de gemeente de tarieven en de eisen heeft aangepast.

12-05-2023

ECLI:NL:RBNNE:2023:2105

Rechtbank Noord-Nederland
Aanbestedingsprocedure jeugdzorg. Gemeente moet huidige selectiebeslissing intrekken.

03-05-2023

ECLI:NL:RBGEL:2023:2374

Rechtbank Gelderland
Zorgfraude door zorgaanbieder WMO en Jeugdwet. Terugvordering ten onrechte gedeclareerde en door de gemeente betaalde bedragen.

26-04-2023

ECLI:NL:RBLIM:2023:2891

Rechtbank Limburg
Gemeenten vorderen vergoeding voor jeugdzorg terug van een zorgverlener omdat zorgverlener is tekortgeschoten.

21-03-2023

ECLI:NL:GHARL:2023:2365

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Uitleg overeenkomst na aanbesteding. Schatting schade bij ‘no cure, no pay’ -afspraak.

19-10-2022

ECLI:NL:RBGEL:2022:6118

Rechtbank Gelderland
Kort geding over aanbesteding. Geen sprake van disproportionele voorwaarden en irreele tarieven.

04-10-2022

ECLI:NL:RBLIM:2022:7529

Rechtbank Limburg
Aanbesteding jeugdzorg. Inschrijving op goede gronden terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ervarings- en geschiktheidseisen.

04-10-2022

ECLI:NL:RBLIM:2022:7530

Rechtbank Limburg
Een zorgaanbieder heeft de gemeente Maastricht in een kort geding gedagvaard. De gemeente Maastricht moet de aanbesteding voor ambulante jeugdhulp in Zuid-Limburg intrekken. De aanbestedingsprocedure was in strijd met de Jeugdwet, omdat er geen gunningscriteria waren .

14-09-2022

ECLI:NL:RBLIM:2022:7124

Rechtbank Limburg
Bodemzaak. Vordering van eisende partij tot nabetaling van vergoedingen over twee jaren afgewezen.

03-08-2022

ECLI:NL:RBGEL:2022:4138

Rechtbank Gelderland
Gemeente vordert ontbinding raamovereenkomst met zorgverlener in verband met onvoldoende geschoold personeel

19-04-2022

ECLI:NL:GHDHA:2022:613

Gerechtshof Den Haag
Hoger beroep kortgeding aanbesteding. Definitief gesloten raamovereenkomsten voor gezinshuizen.

07-04-2022

ECLI:NL:RBMNE:2022:1353

Rechtbank Midden-Nederland
De gemeente Hilversum heeft onvoldoende onderzocht of met het pgb veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp kan worden ingekocht. Onzorgvuldig besluit.

30-03-2022

ECLI:NL:RBNHO:2022:2710

Rechtbank Noord-Holland
Geschil tussen zorgaanbieder en coördinator over het toepassen van andere tarieven op basis van een nieuwe methodiek.

23-03-2022

ECLI:NL:RBOBR:2022:1194

Rechtbank Oost-Brabant
Gemeente Eindhoven beschuldigd van hanteren tarieven gespecialiseerde jeugd-ggz onder de kostprijs.

17-02-2022

ECLI:NL:RBAMS:2022:3321

Rechtbank Amsterdam
Een zorgorganisatie is uitgesloten van een aanbesteding, omdat zij in een eerdere aanbesteding een administratieve fout heeft gemaakt. De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de uitsluiting niet proportioneel is, omdat de fout niet zo ernstig was en de zorgorganisatie maatregelen heeft genomen om deze te herstellen.

17-06-2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:17147

Rechtbank Den Haag
Een zorgaanbieder voert aan dat de tarieven te laag zijn en dat zij daarmee onvoldoende dekking bieden voor de kosten van de zorg. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de tarieven reëel zijn. De voorzieningenrechter overweegt dat de tarieven zijn gebaseerd op een degelijk kostprijsonderzoek en dat de gemeenten bij het opstellen van de producteisen en tarieven in voldoende mate rekening hebben gehouden met de belangen van de zorgaanbieder.

10-06-2021

ECLI:NL:RBMNE:2021:2420

Rechtbank Midden-Nederland
Te weinig inzicht geboden in de totstandkoming en het realiteitsgehalte van de tarieven.

18-03-2021

ECLI:NL:RBLIM:2021:2419

Rechtbank Limburg
Een zorgaanbieder heeft te laat ingeschreven op een aanbesteding van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo voor de dienstverlening van jeugdhulp en begeleiding jeugd. De Rechtbank Limburg heeft de vorderingen van de zorgaanbieder afgewezen. De Rechtbank oordeelt dat de uitsluiting van de zorgaanbieder gerechtvaardigd is.

16-03-2021 ECLI:NL:RBLIM:2021:2515

Rechtbank Limburg
Een zorgaanbieder heeft te laat ingeschreven voor drie tenders voor de levering van zorg in Zuid-Limburg. De rechtbank heeft geoordeeld dat de inschrijvingen te laat zijn en dat de gemeente Maastricht geen discretionaire bevoegdheid heeft om te late inschrijvingen toe te laten.

04-03-2021

ECLI:NL:RBLIM:2021:1977

Rechtbank Limburg
Een zorgaanbieder heeft in een kort geding gewonnen van de gemeente Maastricht. De gemeente had de inschrijvingen van Samen Vooruit voor drie tenders terzijde gelegd omdat ze te laat zouden zijn ingediend. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de inschrijvingen van Samen Vooruit wel degelijk tijdig waren ingediend. De inschrijftermijn is indicatief, niet fataal. Inschrijving binnen redelijke termijn na de inschrijftermijn kan toch tijdig zijn.

20-12-2019

ECLI:NL:PHR:2019:136

Parket bij de Hoge Raad
Een gezamenlijke aanbesteding van jeugdzorg door meerdere gemeenten is niet een juridisch geheel. Dit betekent dat een inschrijver die door één van de gemeenten is afgewezen, niet verplicht is om alle gemeenten in het geding te betrekken. De inschrijver kan zich richten tot de gemeente die hem heeft afgewezen.

22-10-2019

ECLI:NL:RBDHA:2019:11096

Rechtbank Den Haag
De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de door de H10-gemeenten vastgestelde tarieven voor jeugdhulp niet kostendekkend zijn. De H10-gemeenten worden geboden om de tarieven alsnog te wijzigen.

10-09-2019

ECLI:NL:RBLIM:2019:8195

Rechtbank Limburg
Een jeugdzorgorganisatie kreeg in 2016 minder subsidie van gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Roermond, Maasgouw en Weert) dan in 2015. De organisatie ging ervan uit dat de subsidie voor 2016 ook 5% hoger zou zijn, maar dit was niet het geval. De organisatie ging in beroep en de rechtbank oordeelde dat de gemeenten de organisatie de volledige subsidie voor 2016 moeten betalen.

21-08-2019

ECLI:NL:RBLIM:2019:7586

Rechtbank Limburg
De Gemeente Maastricht heeft een zorgaanbieder aangesproken voor het verstrekken van onjuiste omzetgegevens. De gemeente stelt dat deze onjuiste gegevens hebben geleid tot een te hoog arrangementstarief, waardoor de gemeente schade heeft geleden. De rechtbank moet beoordelen of de zorgaanbieder aansprakelijk is voor deze schade.

05-12-2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:8609

Rechtbank Amsterdam
Een aanbieder van jeugdzorg  heeft de rechtbank gevraagd om de voorlopige gunning van de opdracht voor gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord in te trekken. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen, omdat de gemeenten voldoende onderzoek hebben gedaan naar de haalbaarheid van de inschrijving van de andere aanbieder en omdat het gunningscriterium van de prijs niet bepalend is voor de uitkomst van de aanbesteding.

11-09-2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:6749

Rechtbank Amsterdam
In kort geding heeft de Rechtbank Amsterdam de vordering van de zorgaanbieder afgewezen om de aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp met verblijf in Flevoland te schorsen. De zorgaanbieder had betoogd dat de procedure onjuistheden en onduidelijkheden bevatte. De Rechtbank oordeelde dat de zorgaanbieder de gemeenten hierover niet tijdig had gewezen en dat de procedure verder kon gaan.

02-07-2018

ECLI:NL:RBLIM:2018:6210

Rechtbank Limburg
In een aanbesteding voor basishulp jeugd stelt   een combinatie van zorgaanbieders dat de plafondbedragen te laag zijn. De rechtbank oordeelt dat de plafondbedragen binnen de grenzen van het Aanbestedingswetboek liggen. De rechtbank oordeelt ook dat de gemeenten voldoende motivering hebben gegeven voor de hoogte van de plafondbedragen. De rechtbank oordeelt verder dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de plafondbedragen tot een kwaliteitsvermindering van de zorg leiden.

05-01-2018

ECLI:NL:RBGEL:2018:375

Rechtbank Gelderland
In deze uitspraak heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat zorgaanbieder niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in de afgelopen drie jaar aan ten minste vijf cliënten specialistische ggz heeft verleend in de gemeente regio Nijmegen. Daarmee is de zorgaanbieder niet in staat om aan de geschiktheidseis voor het onderdeel specialistische ggz te voldoen. De voorzieningenrechter heeft daarom de vorderingen van zorgaanbieder afgewezen.

05-10-2016

ECLI:NL:RBDHA:2016:11869

Rechtbank Den Haag
Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten van de rechter een   aanbesteding van jeugdhulp overdoen, omdat de gemeenten te veel beperkingen hebben opgelegd aan de zorgaanbieders. Deze beperkingen hebben ertoe geleid dat een aantal zorgaanbieders niet aan de aanbesteding kon deelnemen. De rechtbank oordeelt dat dit onnodig was en dat de gemeenten met deze beperkingen de concurrentie onevenredig hebben beperkt.

03-08-2016

ECLI:NL:RBDHA:2016:10331

Rechtbank Den Haag
De rechtbank heeft de Staat veroordeeld tot het betalen van € 2,5 miljoen aan een jeugdzorginstelling die door de invoering van de Jeugdwet onevenredig is benadeeld.

17-08-2015

ECLI:NL:RBLIM:2015:6986

Rechtbank Limburg
Zorgaanbieder vordert dat Bureau Jeugdzorg Limburg de bestuursovereenkomst nakomt. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af omdat de bestuursovereenkomst achterhaald is door een besluit van de gemeenten.