Werken bij de Jeugdautoriteit

De maatschappelijke druk op de jeugdzorgsector is groot. De wachtlijsten, de tekorten aan personeel  en de beperkte financiële middelen maken het niet eenvoudig om jeugdigen in Nederland passende zorg te bieden. Dit vergt een gezamenlijke inspanning van Rijksoverheid, gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s. Het is de taak van de Jeugdautoriteit om deze partijen bij elkaar te brengen en knelpunten in de continuïteit van jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering zo vroeg mogelijk te signaleren.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de continuïteit bedreigd wordt. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld ingestemd hebben met te lage tarieven of aanbieders met een gedifferentieerd aanbod kunnen overwegen zich vooral te richten op activiteiten uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Door zelfstandig onderzoek naar relevante ontwikkelingen in het jeugdstelsel draagt de Jeugdautoriteit bij aan inzicht in knelpunten én oplossingen. Als de continuïteit van jeugdhulp ernstig onder druk staat ondersteunen we partijen door deskundig advies te geven, te bemiddelen en onze kennis en ervaring te delen.  Door onze kennis toegankelijk te maken draagt de Jeugdautoriteit bij aan de ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel en kunnen continuïteitsproblemen in de jeugdhulp mogelijk voorkomen worden.

Naar verwachting worden de taken van de Jeugdautoriteit in 2025 ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat je vanaf dat moment je werkzaamheden niet langer namens de Jeugdautoriteit uitvoert maar namens de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vacatures

De JA plaatst alle vacatures op Werken bij de Overheid. Als u interesse heeft in een van de vacatures van de JA verstuurt u via die website uw sollicitatie. Ook kunt u zich daar gratis aanmelden voor het ontvangen van een mail wanneer de Jeugdautoriteit een nieuwe vacature plaatst.