Literatuuroverzicht

De Stand van de Jeugdzorg 2023

Terug naar het overzicht

Literatuuroverzicht

AEF (2017) Blijvend vernieuwen in het sociaal domein

https://vng.nl/files/vng/20170413-rapportage-tekorten-sociaal-domein.pdf

AEF (2018) En dan ben je volwassen. Onderzoek naar de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D52610&did=2018D52610

AEF (2020a) Stelsel in Groei. Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg

https://open.overheid.nl/repository/ronl-ac85f86d-f8a4-4e60-a418-8a327f01780a/1/pdf/stelsel-in-groei.pdf

AEF (2020b) Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein ― inspiratie uit andere sectoren en landen

https://www.voion.nl/media/3490/eindrapport-arbeidsmarktvraagstukke-in-het-sociaal-domein-april-2020.pdf

AEF (2021a) Analyse in- en uitstroom in jeugdzorg. Rapportage op basis van de microdata-analyse

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c5396c29-a1bd-4d84-a492-787a5a2dfabb/1/pdf/analyse-in-en-uitstroom-in-jeugdzorg.pdf

AEF (2021b) Analyse in- en uitstroom in jeugdzorg. Inzoomen op leeftijd en sekse op basis van een microdata-analyse

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e59ced87-0da4-4a43-8300-f566ddf6bfca/1/pdf/nadere-analyse-in-en-uitstroom-in-jeugdzorg.pdf

AEF (2021c) Rapportage verdiepende analyse door- en uitstroom in jeugdzorg. Rapportage op basis van verdiepende gesprekken met casusgemeenten

https://open.overheid.nl/repository/ronl-7ddaff96-afec-485b-9e3f-f9993255c2ae/1/pdf/rapportage-verdiepende-analyse-door-en-uitstroom-in-jeugdzorg.pdf

AEF (2023a) Behoefteanalyse specialistisch alternatief gesloten jeugdhulp

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z01867&did=2023D04384

AEF (2023b) Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/02/24/eindrapport-verkenning-maatregelen-behandelduur-jeugd

Akee et al. (2010) Parents’ Incomes and Children's Outcomes: A Quasi-Experiment

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2891175/pdf/nihms-129450.pdf

Algemene Rekenkamer (2017) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (XVI). Rapport bij het jaarverslag

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/documenten/rapporten/2017/05/17/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2016-bij-het-ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Algemene Rekenkamer (2020) Geen plek voor grote problemen. Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/06/25/geen-plek-voor-grote-problemen

Algemene Rekenkamer (2022) Een zorgelijk gebrek aan daadkracht. Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/04/14/een-zorg-gebrek-aan-daadkracht

Algemene Rekenkamer (2023) Georganiseerde onmacht. Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2023/04/13/georganiseerde-onmacht

Van Andel et al. (2012) Foster carer–Foster child Intervention (FFI). An intervention designed to reduce stress in young children placed in a foster family

https://www.fondsvoorjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2019/04/Foster_carer%E2%80%93Foster_child_Intervention_FFI.pdf

Arbitragecommissie financiering jeugdzorg (2021) Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg

https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/uitspraak_advies_arbitragecommissie_financiering-jeugdzorg_vng_rijk.pdf

Aspectu (2022) Onderzoek naar de opbouw en ontwikkeling van gebruik en kosten van voorzieningen uit de jeugdwet. Inzicht op basis van 16 gemeenten

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A01865

AZW (2022a) Anders werken in zorg en welzijn. 1000+ ervaringen en ideeën van werknemers in cijfers en verhalen

https://www.azwinfo.nl/wp-content/uploads/2023/01/azw-onderzoek-anders-werken-in-zorg-en-welzijn-november-2022.pdf

AZW (2022b) Kansen voor anders werken. Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein

https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/16LH-AZW_Kansen_voor_anders_werken_DSP_2022.pdf

Bal (2007) De invoering van de kinderwetten in 1901

https://www.historischnieuwsblad.nl/de-invoering-van-de-kinderwetten-in-1901

Bannink et al. (2020) Wat is de afbakening van de jeugdhulpplicht in de Jeugdwet? Het juridische antwoord met bestuurskundige gedachten. . .

https://www.aepb.nl/sites/default/files/2020-04/AEPB%20doc.%20nr.%20202004.100%20-%20VNG-Jeugdzorg.pdf

Bartelink (2018) Dilemmas in child protection

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/53170606/Complete_thesis.pdf

Bastiaanssen en Van Yperen (2022) Kwaliteit jeugdzorg op de agenda: meer geld of meer effect?

https://sociaalweb.nl/nieuws/kwaliteit-jeugdzorg-op-de-agenda-meer-geld-of-meer-effect

B&A (2021) Empirische verkenning organiek beleidskader

https://open.overheid.nl/repository/ronl-12b7792648921ca301f41e7abdee78fbcac3ad1b/1/pdf/empirische-verkenning-organiek-beleidskader.pdf

BDO (2017) Het uur van de waarheid. Kunnen gemeenten leveren?

https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/2017/gemeenten-missen-leiderschap-om-succesvol-te-veran

BDO (2021) De groeiende druk van het sociaal domein

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/ps2106_-_rap_de_groeiende_druk_van_het_sociaal_domein_2.pdf

BDO (2023) Houdbaarheid financiële situatie in het sociaal domein zorgelijk. Lasten jeugdzorg blijven stijgen in een wervelwind, Wmo staat in het oog van de storm

https://vng.nl/sites/default/files/2023-04/de-financiele-staat-van-sociaal-domein-van-gemeenten-in-2021.pdf

Berenschot (2018) Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen

https://www.berenschot.nl/media/5jzn2l0a/eindrapport_kostprijsonderzoek_gecertificeerde_instellingen_14mei2018.pdf

Berenschot (2022) Kostprijzen in de Jeugdwet: de update. Handreiking voor gemeenten en aanbieders

https://www.berenschot.nl/media/3z2hok3z/handreiking-kostprijzen-in-de-jeugdwet-update-april-2022.pdf

BGZJ (2022) Standpunt BGZJ over reikwijdte van en toegang tot jeugdhulp

https://edit-ggz.azurewebsites.net/getmedia/116fe82a-af85-480b-a700-ae380a99ecca/Visie-BGZJ-op-reikwijdte-en-toegang.pdf

Biesta (2010) Why ‘What Works’ Still Won’t Work: From Evidence-Based Education to Value-Based Education

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11217-010-9191-x.pdf

Bloemink (2018) Diagnosedrift: Hoe onze labelcultuur kinderen tekort doet

https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=tgV0DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&ots=0srwxOciYu&sig=B2SUc7hpenpYvB_i9iBz1_DX1t4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Blue Field Agency (2023) Zorg & Welzijnsbarometer: Hoe denken jeugdzorgmedewerkers over flexwerk en ZZP-schap?

https://www.fnv.nl/getmedia/b79194b6-b260-49a8-a5e8-d61450f52af5/21708-FNV-Zorgbarometers-2022-Jeugdzorg-rapportage.pdf

BMC (2009) Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport

https://www.werkhoezithet.nl/doc/kennisbank/evaluatie_wet_jeugdzorg.pdf

Boendermaker en Regeer (2018) https://openresearch.amsterdam/image/2019/2/12/invoeren_van_vernieuwingen_in_jeugdhulp_en_jeugdbescherming-319415963.pdf

De Boer en Bruning (2018) Eerste evaluatie Jeugdwet van juridisch perspectief

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2971043/view

Van Bostelen (2022a) Verschillen in uitstroom jeugdhulp in 4 gemeenten onderzocht https://open.overheid.nl/repository/ronl-d417186747b976d92b2d48b7061523a02b99a696/1/pdf/rapportage-uitstroom-jeugdhulp.pdf

Van Bostelen (2022b) Gebruik gezinsgericht verblijf in 4 jeugdregio's onderzocht. Nader onderzoek over de beleidsinformatie jeugd

https://open.overheid.nl/repository/ronl-cef03f6f96b3ce1c35f41835f96f58a949f79cdd/1/pdf/eindrapportage-gezinsgericht-verblijf.pdf

Bröcking (2016) Sturen zonder schuren. De rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/13409521/Brocking_Sturen_20_06_2016.pdf

Bröcking (2017) De Jeugdwet bestaat twee en een half jaar: reden voor een feestje?

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12451-017-0150-1.pdf

Bröcking en Vlaardingerbroek (2019) Greep op de jeugdhulp: handreikingen voor gemeentelijke regievoering

https://link.springer.com/article/10.1007/s12451-019-00201-2

Bucx et al. (2018) Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht?

https://postprint.nivel.nl/PPpp6955.pdf

CBS (2022a) Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2022

https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2022/

CBS (2022b) Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022

https://open.overheid.nl/repository/ronl-991b653bdb42a8acd2c83d02006b89ab29f7eb44/1/pdf/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-1e-halfjaar-2022.pdf

CBS (2022c) Jeugdhulp 1e halfjaar 2022

https://open.overheid.nl/repository/ronl-50769bc3d3d57d44139894d2333ba9415f52eab9/1/pdf/jeugdhulp-1e-halfjaar-2022.pdf

CBS (2022d) Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2. Op zoek naar een controlegroep voor jeugdzorggebruik met propensity score matching: een verkennend onderzoek

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/09/onderzoek-jeugdzorg-haaglanden-fase-2

CBS (2022e) Vooronderzoek bruikbaarheid iJW berichtenverkeer

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/21/vooronderzoek-gebruik-ijw-berichten-voor-statistiek

Cebeon (2014) Verdeelsystematiek middelen Jeugdhulp. Naar een objectieve verdeling van gemeentelijke budgetten

http://www.cebeon.nl/wp-content/uploads/2015/05/5720-11-Verdeelsystematiek-middelen-Jeugdhulp.pdf

Costa-Font (2013) Federalism and Decentralization in European Health and Social Care

https://link.springer.com/book/10.1057/9781137291875

Costello et al. (2016) The Great Smoky Mountains Study: Developmental epidemiology in the southeastern United States

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4846561/pdf/nihms772609.pdf

CPB (2013) Gezondheid loont. Tussen keuze en solidariteit. Toekomst voor de zorg

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-7-toekomst-voor-de-zorg.pdf

CPB (2018a) Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/10/jeugdzorg-voor-en-na-de-jeugdwet

CPB (2018b) Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

https://www.cpb.nl/publicatie/naar-een-effectieve-inkoop-binnen-het-sociaal-domein

CPB (2020) Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-Wijkteams-en-praktijkondersteuners-in-de-jeugdzorg.pdf

CPB (2021) De gemeentelijke inkoop van jeugdzorg

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-De-gemeentelijke-inkoop-van-jeugdzorg.pdf

Damen (2021) Parents as agents of change. Parental empowerment and child behavioral problems in families receiving family treatment

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/239207/239207.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Deal! (2023) Onderzoek naar effecten inkoopsystematiek op kosten jeugdzorg. Minder aanbieders verlaagt kosten jeugdzorg niet

https://pprc.eu/app/uploads/2023/04/Deal-2023-2-pag-32-34-minder-aanbieders-verlaagt-kosten-jeugdzorg-niet.pdf

Dekker et al. (2012) Jeugdzorg in Nederland, 1945-2010

https://www.rug.nl/staff/j.j.h.dekker/deelonderzoek-1-jeugdzorg-tekst.pdf

Denktank Transformatie Jeugdstelsel (2014) Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

https://www.nji.nl/system/files/2021-05/Beter-met-minder.pdf

Van Dijk et al. (2012) Moral Hazard And Supplier-induced Demand: Empirical Evidence in General Practice

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.2801

Divosa (2020) Zicht op Jeugdzorg

https://www.divosa.nl/zicht-op-jeugdzorg

Van Doremalen (2022) Waarom lukt het gemeenten niet om jeugdhulp effectief en doelmatig te organiseren?

https://sociaalweb.nl/nieuws/waarom-lukt-het-gemeenten-niet-om-jeugdhulp-effectief-en-doelmatig-te-organiseren

Douven et al. (2015) De invloed van financiële prikkels op de behandeltijd in de GGZ

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/De-invloed-van-financiele-prikkels-op-de-behandeltijd-in-de-GGZ?forceFullWebsite=true

DSP-groep (2019) Vraag en aanbod JeugdzorgPlus. Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling in jeugdregio’s

https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/15WBREGIOJZ-Vraag-en-aanbod-JeugdzorgPlus-DSP-voor-ZonMw-2020.pdf

DSP-groep (2020) Feiten op een rij: een tussenstand. Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen.

Feiten op een rij: een tussenstand (wodc.nl)

Elzinga (2021) Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

https://open.overheid.nl/repository/ronl-261d93fbf92fb2e69ed3a86a42e61a8194754c62/1/pdf/naar-nieuwe-vormen-van-decentraal-bestuur.pdf

Fenger et al. (2016) Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein. Een verkennende studie naar de aard, omvang en achtergronden van rechtmatigheidsrisico’s in de Wmo en de Jeugdzorg in Zuid-Holland

https://pure.eur.nl/ws/portalfiles/portal/47221350/Rapport-rechtmatige-zorg-definitief.pdf

FNV (2022) Overdracht jeugdzorg

https://www.fnv.nl/getmedia/bbf23c01-6b79-4d02-a97c-2818abc171b5/Overdracht-Jeugdzorg-17-03-2022.pdf

Foar Fryske Bern (2021) Monitor gemeentelijke toegang tot jeugdhulp 2021. Regionaal rapport

https://foarfryskebern.nl/wp-content/uploads/2021/11/Monitor_Gemeentelijke_Toegang_Jeugdhulp-regionaal-rapport.pdf

Gemeentelijk Kinderombudsman (2019) Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?

https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/gemeentelijke-kinderombudsman-positie-jongeren-in-de-jeugdhulp-moet-worden-verbeterd

Gemengde interdepartementale werkgroep jeugdwelzijnsbeleid (1976) Jeugdwelzijn. Op weg naar een samenhangend beleid

https://openlibrary.org/books/OL4683909M/Jeugdwelzijn_op_weg_naar_samenhangend_beleid

Gezamenlijke Twentse Rekenkamers (2020) Onderzoek jeugdhulp Twente

https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/bestuur/rekenkamercommissie/3_Eindrapport%20BA%20onderzoek%20jeugdhulp%20Twente.pdf

Gilsing (2019) Transformatie in de jeugdhulp: de noodzaak tot wonderwoordendialoog

https://link.springer.com/article/10.1007/s12451-019-00218-7

Griffiths et al. (2017) Who stays, who goes, who knows? A state-wide survey of child welfare workers

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917300142

Hartmans (2013) De mijlpaal van Sam van Houten

https://www.historischnieuwsblad.nl/de-mijlpaal-van-sam-van-houten

HBSC (2021) Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

https://hbscnederland.nl/nieuw-nederlands-rapport

Helderman (2016) De Effecten van Stelsels. Een drieluik over stelselhervormingen en transities in de Nederlandse gezondheidszorg

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2016/10/10/de-effecten-van-stelsels---een-drieluik-over-stelselhervormingen-en-transities-in-de-nederlandse-gezondheidszorg

Helderman et al. (2020) Learning from casework. An analysis of institutional innovations and development opportunities in the Utrecht youth care system

https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/news/2020/06/transforming-dutch-youth-care.html

Van der Helm (2018) Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben

https://link.springer.com/article/10.1007/s12451-018-0169-y

Hendrikse (2019) Grip op Wmo en Jeugdzorg vraagt flexibiliteit in uitvoering

https://sociaalweb.nl/nieuws/grip-op-wmo-en-jeugdzorg-vraagt-flexibiliteit-in-uitvoering

Hermanns (2013) Een pedagogische lente? Het storingsvrije kind

https://docplayer.nl/6623755-Een-pedagogische-lente-1-jo-hermanns-het-storingsvrije-kind.html

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 (concept)

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/documenten/publicaties/2023/05/10/hervormingsagenda-jeugd-concept

Het vergeten kind (2021) "Het is een eenzame, uitzichtloze tijd." Kinderen over wachttijden in de jeugdzorg

https://www.hetvergetenkind.nl/ons-werk/veilig-en-liefdevol-thuis/onderzoek/wachttijden-jeugdzorg

Heutink et al. (2014) Het belang van alliantiefeedback in de zorg voor jeugd

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12459-014-0078-8.pdf

HHM (2009) Eindrapportage. Onderzoek naar wachtenden op provinciale jeugdzorg

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3udoznr5zv

Horrevorts et al. (2016) Literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies gericht op het bevorderen van eigen kracht

https://st-raw.nl/wp-content/uploads/2016/01/Literatuurstudie-Eigen-Kracht-Interventies.pdf

I&O Research (2020) Duur jeugdhulptrajecten

https://www.ioresearch.nl/wp-content/uploads/2020/06/IO-Research-ABJ-onderzoek-duur-jeugdhulptrajecten-definitief_4-mei.pdf

IGJ en IJV (2019) Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Toezicht bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2019/11/08/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd

IGJ (2021a) Onvoldoende tijdige en juiste hulp voor jongeren met ernstige psychische problemen

https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2021/03/15/factsheet-onvoldoende-tijdige-en-juiste-hulp-voor-jongeren-met-ernstige-psychische-problemen

IGJ (2021b) Samen verder. Kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder helpen

https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2021/04/19/samen-verder

IGJ (2022a) Kwaliteit van feitenonderzoek rond de aanvraag van machtigingen voor uithuisplaatsingen

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/06/27/feitenonderzoek-voorafgaand-aan-uithuisplaatsingen-van-kinderen

IGJ (2022b) Zorg, jeugdhulp en toezicht in tijden van personeelstekorten

https://www.vgn.nl/system/files/2022-12/Zorg%2C%2Bjeugdhulp%2Ben%2Btoezicht%2Bin%2Btijden%2Bvan%2Bpersoneelstekorten.pdf

IGJ (2023) Toegang tot jeugdhulp in de gemeente Putten. Toezicht naar de vakbekwaamheid en cliëntgerichtheid bij de probleemanalyse en het (gezins-)plan

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2023/03/27/rapport-toegang-tot-jeugdhulp-gemeente-putten

IGJ en IJV (2021) Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

https://open.overheid.nl/repository/ronl-0b9b87d4-2577-4617-86ba-d0ffa39e03f1/1/pdf/tk-bijlage-rapport-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd-landelijk-rapport-2021-vervolgtoezicht.pdf

IGJ en IJV (2022) Stand van zaken jeugdbeschermingsketen

https://open.overheid.nl/repository/ronl-93d92ccab791227d94dfbeccd192eb58bb547aff/1/pdf/j-1028816-d-factsheet-stand-van-zaken-jeugdbeschermingsketen.pdf

IJV (2023a) Jaarbericht 2022

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/jaarverslagen/2023/04/26/jaarbericht-2022-inspectie-jenv

IJV (2023b) Wachten is kwetsbaar. Onderzoek naar omgang met de wachtlijsten door de Raad voor de Kinderbescherming

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2023/06/05/rapport-wachten-is-kwetsbaar

IKZ (2022) Rapport. Signalen fraude in de zorg 2021

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_716145_22/1

Intrakoop (2020) Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2019. De financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties in de jeugdzorg

https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-jeugdzorg-2019

Intrakoop (2021) Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2020. De financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties in de jeugdzorg

https://intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-jeugdzorg-2020

It's public (2021) Benchmark tekorten jeugdzorg. Alle Nederlandse gemeenten

https://www.itspublic.nl/wp-content/uploads/2021/03/20210330-Benchmark-tekorten-jeugdzorg-its-public.pdf

IWAPV (1984) Tussen droom en daad

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Jeugdzorg_Eindrapport_IWAPV_Tussen_droom_en_daad.pdf

IWRV (1984) Eindrapport

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Jeugdzorg_Eindrapport_Werkgroep_IWRV.pdf

Jansen (2022) Sturen op transformatie van de jeugdhulp. Een onderzoek naar de invloed van gemeenten op het gedrag van jeugdhulpaanbieders

https://pure.eur.nl/ws/portalfiles/portal/54614809/beatrijsjansenpromotieonderzoekdefinitievepublicatie_6271439c82da9.pdf

Janssens (2015) Transitie en transformatie in de jeugdzorg

https://link.springer.com/article/10.1007/s12453-015-0103-2

JB Lorenz (2018) . . . en de rekening komt later. Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten

https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2019-01/J-186109%20D.pdf

JB Lorenz (2021a) Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vl9sogmu46ze/f=/2020d24507.pdf

JB Lorenz (2021b) Cliëntervaringen “onderzoek naar de effecten van productcodes en tijdschrijven op jeugdhulp”

https://www.ordz.nl/jeugdzorg/documenten/publicaties/2021/12/14/clientervaringsonderzoek

Jeugdautoriteit (2019) Stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2019/10/17/stand-financiele-gezondheid-jeugdhulpaanbieders

Jeugdautoriteit (2020) Verdiepingsonderzoek financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2020/11/16/verdiepingsonderzoek-financiele-gezondheid-jeugdhulpaanbieders

Jeugdautoriteit (2021a) Rapport Onderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders 2019

https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/02/05/rapport-financiele-positie-jeugdhulpaanbieders-2019

Jeugdautoriteit (2021b) Verdiepingsonderzoek Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders

https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/11/23/verdiepingsonderzoek-financiele-positie-jeugdhulpaanbieders

Jeugdautoriteit (2022a) Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp https://www.jeugdautoriteit.nl/publicaties/documenten/rapporten/2022/09/20/onderzoeksrapport-regiovisies

Jeugdautoriteit (2022b) Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus

https://www.jeugdautoriteit.nl/publicaties/documenten/rapporten/2022/11/14/rapport-kerncijfers-jeugdzorgplus

Jeugdautoriteit (2022c) Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen

https://www.jeugdautoriteit.nl/publicaties/documenten/rapporten/2022/11/14/inventarisatie-onderzoeken-gecertificeerde-instellingen

Jeugdautoriteit (2022d) Scoreduiding rode draden 1e opzet [ongepubliceerde notitie]

Jeugdhulp Doen We Samen (2019) Resultaten vragenlijst wachttijdbeleving

https://www.clientenraad.nl/nieuws/wachten-op-jeugdhulp-leidt-tot-schooluitval-en-verergering-problemen

Jeugdsprong (2021) Manifest de jeugdsprong

https://www.fnv.nl/getmedia/dcff1254-f07d-4c14-9276-3d2733dbb7ec/Manifest-Jeugdsprong-2.pdf

Jeugdzorg Nederland (2018) Enquête Vermijdbare administratieve lasten

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-enquete-administratieve-lasten-JN.pdf

Jeugdzorg Nederland (2020) De financiële positie van jeugdzorgorganisaties

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2020/10/Financiele-analyse-jeugdzorgorganisaties-JN-oktober-2020.pdf

Jeugdzorg Nederland (2022) JeugdzorgPlus. Plaatsings- en uitstroomgegevens 2021

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2022/06/2021-Factsheet-plaatsings-en-uitstroomgegevens-JZ.pdf

Jeugdzorg Solutions (2022) Hoe de JeugdzorgPlus uit de min kan komen. Onderzoek naar mogelijkheden voor het beperken van instroom en bevorderen van door- en uitstroom in JeugdzorgPlus in landsdeel Zuidwest

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/documenten/rapporten/2022/01/01/kwartiermakersfase-jeugd-gezin-adviesrapport-jeugdzorgplus

Joosse-Bil et al. (2019) Wanneer vele handen het werk niet lichter maken. Een complexiteitsbenadering voor gezinnen en instanties met multiproblematiek

https://repub.eur.nl/pub/115748

Jordan (1998) Victorian Child Savers and Their Culture: A Thematic Evaluation

https://books.google.nl/books?id=y1ZHAAAAMAAJ&q=isbn:9780773482890&dq=isbn:9780773482890&hl=nl&sa=X&redir_esc=y

Kalf (2016) Wordt het kind met het badwater weggegooid? Onderzoeksrapport naar netwerksamenwerking in de jeugdhulp

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/25209/Onderzoeksrapport%20netwerksamenwerking%20jeugdhulp%20Rosaline%20Kalf.pdf?sequence=1

Kamerstuk 33684-3

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-3.html

Kemp (2017) Doorverwijzen door het sociaal team. Een onderzoek naar het coping mechanisme doorverwijzen door leden van sociale teams

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/28280/V.C.M.%20Kemp.pdf

Ketenbreed Leren (2022) 'Betrek mij gewoon!' Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek

https://open.overheid.nl/repository/ronl-b683ba47db2572eeb5b4a14ce6c774c9abfdd15e/1/pdf/betrek-mij-gewoon-op-zoek-naar-verbeterkansen-voor-de-jeugdhulp-in-het-casusonderzoek-ketenbreed-leren.pdf

Ketenbureau (2020) Resultaten onderzoek

https://i-sociaaldomein.nl/file/download/f8d9e18c-d812-43b0-82f7-53a5f5d62f8f/160803580420201214%20(v1.0)%20resultaten%20onderzoek.pdf

Kinderombudsman (2016) Mijn belang voorop. Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016

https://kinderombudsman.nl/publicaties/rapport-mijn-belang-voorop

Kohnstamm Instituut (2020) In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs

https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2020/05/1037-In-een-hand-Specialistische-jeugdhulp-in-het-speciaal-onderwijs.pdf

KokxDeVoogd (2022) Meta-analyse Jeugdhulp. Een onderzoek naar het dossier van de NVRR: 44 rekenkamerrapporten Jeugdhulp

https://metadossierjeugd.nvrr.nl

Koppenjan et al. (2019) Smart Hybridity. Potentials and Challenges of New Governance Arrangements

https://repub.eur.nl/pub/119689

KPMG (2021) Afwegingskader Inkoop Sociaal Domein. Impact van Hoofd- en Onderaannemerschap

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/690477.pdf

KPMG en Verwey Jonker (2022) Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams

https://open.overheid.nl/repository/ronl-5fec6d3d8572aeb4b0347a227f28f5da30e7ad4f/1/pdf/verkenning-financiele-potentie-van-stevige-lokale-teams.pdf

KPMG Health (2020) Inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c4f10ab8-4d16-477b-9caa-e96044ede474/1/pdf/inzicht-in-besteding-jeugdhulpmiddelen.pdf

KPMG Health (2022) Kwantificeren maatregelen Jeugd

https://open.overheid.nl/repository/ronl-1fa0cae454c58cf073093e31508f5b5215cc5227/1/pdf/rapportage-vws-kwantificeren-maatregelen-jeugd.pdf

Lamers (2016) Towards a strong parent-team alliance for improved treatment outcomes in child residential psychiatry

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/40122

Van Lanen (2010) Inductief én deductief analyseren bij kwalitatief onderzoek: het geheel is meer dan de delen

https://www.researchgate.net/publication/353075058_Inductief_en_deductief_analyseren_bij_kwalitatief_onderzoek_het_geheel_is_meer_dan_de_delen

Lectoraat Youth Spot (2019) De preventieve kracht van het jongerenwerk. Bijdrage aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet

https://pure.hva.nl/ws/files/6253365/HvA_A4_brochure_De_preventieve_kracht_van_het_jongerenwerk_web.pdf

Lectoraat Youth Spot (2021) Ontwikkelmogelijkheden in het jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg

https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2021-06/210525%20Ontwikkelmogelijkheden%20in%20jongerenwerk.pdf

Lubbe en Larsen (2021) Piepende en knarsende jeugdzorg heeft betere triage nodig

https://www.socialevraagstukken.nl/piepende-en-knarsende-jeugdzorg-heeft-betere-triage-nodig

Van de Maat (2022) Kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp. Van praten naar doen

Kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp: Van praten naar doen | Rapport | voor Jeugd & Gezin (voordejeugdenhetgezin.nl)

Van Montfoort (2017) Tucht, toezicht en kwaliteit jeugdbescherming

https://vng.nl/sites/default/files/tucht_toezicht_en_kwaliteit_jeugdbescherming.pdf

Movisie (2016) Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Inkoop-en-bekostiging-als-kwaliteitsinstrumenten%20%5BMOV-8836084-1.1%5D.pdf

Movisie (2020) Sociale (wijk)teams vijf jaar later

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-05/Rapport-Sociale-wijkteams-vijf-jaar-later-2020.pdf

Movisie (2021) De rol en meerwaarde van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams. Een onderzoek in Utrechtse buurtteams

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/De-rol-en-meerwaarde-van-ervaringsdeskundigen-in-sociale-wijkteams.pdf

Movisie (2023) Cijfers en de sociale basis. Een verkenning naar de mogelijkheden van kwantificeren en monetariseren in de sociale basis

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2023-03/Cijfers-en-de-sociale-basis.pdf

Nanninga (2018) Children's and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/64160140/Chapter_7.pdf

Netwerk Directeuren Sociaal Domein (2020) Macroveranderingen en invloed op budget sociaal domein

https://www.ndsd.nl/wp-content/uploads/2020/05/Macroveranderingen-en-invloed-op-budget-sociaal-domein_NDSD_25-mei-2020.pdf

Nieuwboer (2019) Groeispurt: jeugd, alliantie en sociale technologie

https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/onderzoek/lectoraat-jgs/lectoralerede-cnieuwboer_presentatie_def.pdf

Nivel (2015) Evaluatie pilot "Huisarts in de praktijk van de jeugdzorg"

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-evaluatie-Huisarts-in-praktijk-jeugdzorg-2015.pdf

Nivel (2019a) Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003599.pdf

Nivel (2019b) De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen

https://www.nji.nl/system/files/2021-04/De-jeugd-ggz-na-de-Jeugdwet.pdf

Nivel (2020) Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/evaluatie-5-jaar-tuchtrecht-de-jeugdzorg

Nivel (2021) Vraagtrends, sectorale ontwikkelingen en de aansluiting tussen beroep en opleiding tot GZ-psycholoog

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004062.pdf

NJI (2016) Evaluatie Jeugdwet: Meer kwaliteit en minder zorgen

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/39481803/Yperen_ea_2016_EvaluatieJEUGDWET_rapport.pdf

NJI (2017a) Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp

https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2017/201705_wacht_maar_nji_onderzoek.pdf

NJI (2017b) Samen lerend doen wat werkt Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Samen-lerend-doen-wat-werkt.pdf

NJI (2017c) Eigen kracht versterken jeugd en ouders Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=15026&m=1503921031&action=file.download

NJI (2018) Leiding geven aan transformatie

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Leiding-geven-aan-transformatie.pdf

NJI (2019a) Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/112108848/Het_groeiend_jeugdzorggebruik_Duiding_en_aanpak.pdf

NJI (2019b) Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing

https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Betrouwbaar-en-valide-beslissen-over-uithuisplaatsing-eindrapport.pdf

NJI (2019c) Outcome-indicatoren in de jeugdhulp. Inventarisatie van het gebruik door jeugdhulpaanbieders en gemeenten

https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Outcome-indicatoren-in-de-jeugdhulp.pdf

NJI (2019d) Effectief werken in het veranderende jeugdveld. Naar een gezamenlijke visie

https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Effectief-werken-in-het-veranderde_jeugdveld.pdf

NJI (2020) Betere zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de meest kwetsbare omstandigheden en/of met de meest complexe problemen. Een bijdrage aan de dialoog over de ontwikkeling van essentiële functies en expertises in het jeugdzorglandschap

https://www.nji.nl/publicaties/betere-zorg-meest-kwetsbare-omstandigheden-of-complexe-problemen

NJI (2021) Vasthoudend transformeren. Reflecties op de stelseldiscussie jeugdzorg

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Vasthoudend-transformeren.pdf

NJI (2022a) Samen bereiken wat niemand alleen lukt. Anders denken en doen in de jeugdzorg

https://www.nji.nl/sites/default/files/2022-11/Samen-bereiken-wat-niemand-alleen-lukt.pdf

NJI (2022b) Kijk op JeugdzorgPlus. 10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Kijk-op-JeugdzorgPlus.pdf

NJI (2023) Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik. Voor een hoopvolle wereld om in op te groeien

https://www.nji.nl/sites/default/files/2023-04/Andere-kijk-op-groeiend-jeugdzorggebruik.pdf

NJI en PPRC (2018) Inkoop jeugdhulp door gemeenten. Hoe zit het? Facts & Figures

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Inkoop-jeugdhulp-door-gemeenten-Hoe-zit-het.pdf

NJI en Stichting Alexander (2017) Project MCJO: Van meten naar verbeteren. Eindrapportage

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/mcjo_-_eindrapport_-_van_meten_naar_verbeteren_-_versie_10-10-2017_-_sti._.pdf

NZa (2021) Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_640360_22

NZa (2023) Wachttijden ggz 2022

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_733990_22

OECD (2020) Waiting Times for Health Services. Next in Line

https://www.oecd.org/health/waiting-times-for-health-services-242e3c8c-en.htm

(Ont)regel de zorg (2019) De Paarse lijnen uit de Landelijke Schrapdag Jeugd

https://www.ordz.nl/jeugdzorg/documenten/publicaties/2019/09/10/de-paarse-lijnen-uit-de-landelijke-schrapdag-jeugd

OZJ (2022a) Een functionele kijk op wachttijden. Wachttijden in de jeugdzorg begrijpen

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/documenten/publicaties/2022/04/28/een-functionele-kijk-op-wachttijden

OZJ (2022b) Voortgang aanpak wachttijden

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/programmas/documenten/rapporten/2022/07/18/voortgangsdocument-aanpak-wachttijden-januari-juli-2022

OZJ (2022c) De aanpak van het wachttijdenprobleem. Wachttijden structureel aanpakken met een systeemaanpak

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/documenten/publicaties/2022/07/20/de-aanpak-van-het-wachttijdenprobleem-juli-2022

OZJ (2023) Wachttijden: wat werkt? Een overzicht van oplossingsrichtingen en concrete interventies

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/aanpak-wachttijden/documenten/publicaties/2023/01/18/aanpak-wachttijden-wat-werkt

Partners in Jeugdbeleid (2020) Langere duur trajecten ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

https://open.overheid.nl/repository/ronl-dfaa530e-418b-4008-bb77-2ddda0ab29c3/1/pdf/langere-duur-trajecten-ambulante-jeugdhulp-op-locatie-van-de-aanbieder.pdf

Partners + Pröpper (2022) Evaluatie van het proces van heroverweging van de inkooprelatie met Intervence. Een breuk in de relatie met Intervence: hoe verliep de voorbereiding en besluitvorming in dat proces en wat kunnen we daarvan leren?

https://www.nvrr.nl/rekenkamerrapport/10874/rekenkamerrapport-intervence-evaluatie-van-het-proces-van-heroverweging-van-de-inkooprelatie-met-intervence

Patiëntenfederatie Nederland (2017) Als zorg en/of ondersteuning nodig is. Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning

https://www.patientenfederatie.nl/downloads/rapporten/548-rapport-als-zorg-en-ondersteuning-nodig-is/file

PBLQ (2020) Rekenkamers over het sociaal domein

rapport_rekenkamers_over_het_sociaal_domein.pdf (divosa.nl)

Pelzer (2022) Samenwerking in de specialistische jeugdhulp. Barrières, facilitators en kansen vanuit professioneel perspectief

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2022/07/Samenwerking_specialistische_jeugdhulp_Anne_Pelzer.pdf

Pelzer et al. (2022) De balans is zoek in Jeugdzorgland

https://link.springer.com/article/10.1007/s12454-022-0697-5

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (2022) Waarom verlaten werknemers de sector Zorg en Welzijn? Rapportage van onderzoek onder uit dienst getreden medewerkers

https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/nieuws/pdf/pfzw-juni-2022-waarom-verlaten-werknemers-de-sector-zorg-en-welzijn.pdf

PI Research (2015) Overgeplaatst binnen de JeugdzorgPlus. Een onderzoek naar verklarende factoren achter verschillen in overplaatsingen binnen JeugdzorgPlusinstellingen

Overplaatsingen_binnen_de_JeugdzorgPlus.pdf (zonmw.nl)

Pointer en FNV (2021) Administratiedruk in de jeugdzorg

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2021/09/administratiedruk-jeugdzorg-woekert-voort-ondanks

PPRC (2020) Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020. Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet

https://open.overheid.nl/repository/ronl-d5192382-a280-4491-8214-a41b8f6b6ae5/1/pdf/monitor-gemeentelijke-zorginkoop-2020.pdf

Praktikon (2020) Evaluatieonderzoek verspreiding, implementatie en wensen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-evaluatieonderzoek-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-2020.pdf

De Pree-Geerlings et al. (2001) 1901-2001: 100 jaar artsen op het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/2001124610001a.pdf

Proof Adviseurs (2020) Inventarisatie regionale samenwerkingsverbanden decentrale overheden 2020

https://proofadviseurs.nl/wp-content/uploads/2020/10/Inventarisatie-Regionale-Samenwerking.pdf

Q-Consult (2017) Administratieve lasten door hervorming langdurige zorg en jeugdzorg

https://www.qconsultzorg.nl/praktijkverhalen/oplossingen-vermindering-administratieve-lasten-langdurige-zorg

Q-Consult (2020) Effectmeting ketenbureau i-sociaal domein

https://open.overheid.nl/repository/ronl-243db078-5e75-403e-ba27-55534624ed32/1/pdf/effectmeting-i-sociaal-domein.pdf

Raad van State (2016) Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decentralisaties in het sociale en fysieke domein

https://www.raadvanstate.nl/@64190/w04-15-0367

Raad van State (2021) No.W04.20.0440/I/Vo

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-ff3ef69a-f53c-48c5-a285-e94b9ff2d363/pdf

Raad voor de rechtspraak (2023) Recht doen aan kinderen en ouders. Rapport van de reflectiecommissie familie-en jeugdrechters van de rechtbanken en de gerechtshoven

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Publicatie%20Reflectietraject%20Familie%20Jeugd.pdf

Rebel (2017) Optimale beschikbaarheid van Jeugdbescherming en –reclassering

https://vng.nl/files/vng/201709_rebelonderzoek_optimale_beschikbaarheid_van_jeugdbescherming_en_reclassering.pdf

Rekenkamer Almere (2021) Samen voor de jeugd van Almere. Evaluatie van de kwaliteit van de jeugdhulp in Almere

https://almere.notubiz.nl/document/11307921/1

Rekenkamer Amersfoort (2019) Rekenkameronderzoek. Jeugdhulp in Amersfoort

https://www.amersfoort.nl/sites/default/files/eindrapport%20rekenkameronderzoek%20jeugdhulp%20in%20Amersfoort%2016%20april%202019_1.pdf

Rekenkamer Amersfoort (2022) In gesprek. Een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/12/Rapport-rekenkameronderzoek-Jeugbescherming-Amersfoort.pdf

Rekenkamer Den Haag (2021) Zorgen voor de jeugd. Bestuurlijk rapport

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10379909/1/RIS309389_Bestuurlijk_rapport_Zorgen_voor_de_jeugd

Rekenkamer Deventer (2021) Zonder zorgen doorontwikkelen. Over jeugdzorg en zorgfraude in Deventer

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigj9qogdL_AhVQLewKHV0_DDkQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fzwolle.bestuurlijkeinformatie.nl%2FDocument%2FView%2F77396356-c4fc-4f8b-bc8f-3af78951310a&usg=AOvVaw0Ewt1jM_wc1gwkXclBBa7R&opi=89978449

Rekenkamer Gooise Meren (2022) Onderzoek processen jeugdzorg

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/11/Onderzoeksrapport-processen-jeugdzorg-Rekenkamercommissie-Gooise-Meren.pdf

Rekenkamer Heemskerk (2021) Grip op kostenontwikkeling jeugdhulp Heemskerk

https://gemeenteraad.heemskerk.nl/rekenkamer

Rekenkamer Metropool Amsterdam (2020a) Taakgerichte bekostiging in de jeugdzorg. Literatuuronderzoek

https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/taakgerichte-bekostiging-in-de-jeugdzorgliteratuuronderzoek

Rekenkamer Metropool Amsterdam (2020b) Jeugdhulp in Amsterdam. Inkoop specialistische jeugdhulp

https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/jeugdhulp-in-amsterdamonderzoeksrapport/jeugdhulp-in-amsterdamonderzoeksrapport.pdf

Rekenkamer Nijmegen (2017) Sturen op zorg. Onderzoek Wmo en Jeugdhulp: informatievoorziening aan de gemeenteraad

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/689061.pdf

Rekenkamer Rotterdam (2018) Het komt niet in de buurt. Onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams

https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2018/06/R.O.16.09-het-komt-niet-in-de-buurt-1-1.pdf

Rekenkamercommissie Brummen (2023) Groeien naar beter. Bestuurlijke Nota onderzoek toegankelijkheid preventieve zorg voor jeugdigen

https://brummen.raadsinformatie.nl/document/12561884/3/%28023%29+Bestuurlijke+Nota+Toegankelijkheid+van+de+preventieve+hulp+voor+jeugdigen+-+Brummen+2+maart+2023

Rekenkamercommissie Coevorden (2020) De jeugdzorg in Coevorden. Een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Jeugdzorg-Coevorden-20200626.pdf

Rekenkamercommissie Dordrecht (2015) Voor de (d)Raad ermee! Sturing en controle in het Sociale domein van Dordrecht

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2020/02/rekenkamerrapport_63316.pdf

Rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch (2021) Sturing op jeugdhulp

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-Sturing-op-jeugdhulp-Rekenkamercommissie-s-Hertogenbosch-mrt2021.pdf

Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (2021) De jeugd aan het woord. Onderzoek naar de wensen en behoeften binnen de jeugdzorg

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/04/RKC-Krw-Jeugdzorg-Eindrapport-DEF.pdf

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (2022) Inzicht in de jeugdzorg? Onderzoek naar de cijfers achter de jeugdhulp zonder verwijzing

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-Rekenkamerbrief-rapport-Leiden-Leiderdorp-Jeugdhulp-1.19-mb.pdf

Rekenkamercommissie Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (2023) Jeugdzorg in Noardeast-Fryslân. Verantwoordelijkheid, sturing en uitvoering. Onderzoeksrapport

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5679ce54-3fc3-426f-86ad-cab8bd16e89b?documentId=180b0b0b-f8fd-46de-9173-55841036553c&agendaItemId=5d2c8200-2adb-423b-a437-50d3281bb731

Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp (2021) Kosten jeugdzorg. Onderzoek naar de stijging van de kosten voor jeugdzorg en de informatievoorziening over jeugdzorg aan de gemeenteraad

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2021/10/Bestuurlijk-rapport-RKC-onderzoek-jeugdzorg-juli-2021.pdf

Rekenkamercommissie SED (2020) Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Financie%CC%88le-situatie-en-prognose-Jeugdzorg-Stede-Broec.pdf

Rekenkamercommissie Soest (2021) Soester Jeugd geholpen? Onderzoek Rekenkamercommissie Soest naar jeugdzorg en jeugdhulpverlening

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211222-Rapport-Soester-Jeugd-Geholpen-def.pdf

Rekenkamercommissie Tiel (2022) Rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/12/Rekenkameronderzoek-naar-jeugdzorg.pdf

Rekenkamercommissie Veenendaal (2022) Kostenbeheersing Jeugdhulp. Meer mogelijkheden voor minder kosten?

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2022/02/Rekenkameronderzoek-Kostenbeheersing-Jeugdhulp-incl.-bestuurlijke-reactie.pdf

Rekenkamercommissie WVOLV (2021) Informatievoorziening jeugdzorg. Samenvatting van bevindingen

https://www.nvrr.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-05-27-Samenvatting-van-bevindingen-van-onderzoek-naar-informatievoorziening-jeugdzorg.pdf

Rijkers et al. (2018) Toegang om de hoek: De gemeentelijke toegang en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/31263069/Tranzo_Mathijssen_toegang_om_de_hoek_report_2018.pdf

ROB (2020) Decentrale taak is politieke zaak

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/02/13/advies-decentrale-taak-is-politieke-zaak

Roest (2022) The therapeutic alliance in child and adolescent psychotherapy and residential youth care

https://pure.uva.nl/ws/files/73220058/Thesis_complete_.pdf

Russ et al. (2020) Increasing child protection workforce retention through promoting a relational-reflective framework for resilience

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213419304223

RvdK (2022) Instroomontwikkeling 2021

https://www.kinderbescherming.nl/documenten/publicaties/2022/04/28/instroomontwikkeling-rvdk-2021

RVS (2023) Op onze gezondheid - de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/04/18/op-onze-gezondheid

Le Sage (2022) De professionele identiteit van de sociaal werker

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/de-professionele-identiteit-van-de-sociaal-we/bf5e4f18-ef13-46a4-95c1-f4be71e77e16

Samenwerkingsverband Klasse (2022) Evaluatie Pilot Angst en Depressie

https://www.sociaaldigitaal.nl/p/evaluatie-pilot-angst-en-depressie/8063

Scholte (2017) Effectiviteit van de jeugdzorg: passen en meten

https://link.springer.com/article/10.1007/s12453-017-0141-z

SCP (2013) Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

https://repository.scp.nl/bitstream/handle/publications/619/Terecht%20in%20de%20jeugdzorg_5e%20proef.pdf?sequence=1

SCP (2020) Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers

SCP (2021a) Voorzieningen in 3D. Gebruik van voorzieningen in het sociaal domein 2015-2019 vanuit verschillende perspectieven: personen, huishoudens, regio’s en trends

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/05/31/voorzieningen-in-3d

SCP (2021b) Sociale netwerken van ouders. Steun bij de opvoeding en andere ouderschapstaken

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/03/09/sociale-netwerken-van-ouders

SCP (2022a) Reflectie op het regeerakkoord 2021-2025 vanuit het burgerperspectief

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/01/10/reflectie-op-het-coalitieakkoord-2021-2025-vanuit-het-burgerperspectief

SCP (2022b) Leefsituatie van ouders met kinderen in de jeugdzorg

https://repository.scp.nl/handle/publications/238

SCP (2023) Sociale en Culturele Ontwikkelingen. Stand van Nederland 2023

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2023/04/14/sociale-en-culturele-ontwikkelingen-2023

SER (2021) Jeugdzorg: van systemen naar mensen. Tien aanbevelingen voor de korte termijn

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/van-systemen-naar-mensen.pdf

SER (2022) Tastbaar beleid voor de jeugdzorg

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2022/beleid-voor-jeugdzorg.pdf?la=nl&hash=74C865689AE938D7647C4DF98A3F2CE8

SER Jongerenplatform (2022) Veelbelovend. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2021

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/690961.pdf

SER Noord Nederland (2018) Decentralisatie zorg naar gemeenten. Benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen

https://www.sernoordnederland.nl/assets/Adviezen/117_18DZG/decentralisatie-zorg.pdf

Seyedin et al. (2020) The main factors of supplier‑induced demand in health care: A qualitative study

The main factors of supplier-induced demand in health care: A qualitative study - PMC (nih.gov)

Significant (2017) Sturing op specialistische jeugdhulp. Exploratief onderzoek naar het zorglandschap specialistische jeugdhulp

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170302_eindrapportage-zorglandschap-jeugd-def-concept-22-12.pdf

Significant (2018a) Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf

https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2018-06/J-178142%20D_0.pdf

Significant (2018b) Overzicht van de 42 Transformatieplannen Jeugd

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z01268&did=2019D02845

Significant (2019a) Analyse volume jeugdhulp

https://jeugdmonitor.cbs.nl/sites/default/files/2019-04/J-189822%20B.pdf

Significant (2019b) Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten. Leren van overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering jeugdhulp

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vkxym43ej5z9/f=/blg881075.pdf

Significant (2020a) Kostenanalyse van complexe scheidingen

https://open.overheid.nl/repository/ronl-1e222101-2867-4b77-b338-f61f4f8b3f3c/1/pdf/Eindrapportage%20-%20Kostenanalyse%20bij%20complexe%20scheidingen.pdf

Significant (2020b) Analyse en rapportage cliëntervaringen jeugdhulp 2019

https://vng.nl/sites/default/files/2020-01/20200107-eindrapportage-clientervaringen-jeugd.pdf

Significant (2021) Inzicht in ambulante jeugdhulp. Een verdiepend onderzoek binnen twee gemeenten

https://open.overheid.nl/repository/ronl-06e1f2db-86f5-4e20-bba7-858ee20da435/1/pdf/inzicht-in-ambulante-jeugdhulp.pdf

Significant (2022a) Onderzoek benodigde tijd per gezin voor de jeugdbescherming

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Significant-Public_Rapportage-onderzoek-benodigde-tijd-jeugdbescherming.pdf

Significant (2022b) Impactanalyse AMvB reële prijzen Jeugdwet

https://open.overheid.nl/repository/ronl-ba4e887ce2b8e77f6c61c35a6900eca9dc2565f7/1/pdf/impactanalyse-amvb-reele-prijzen-jeugdwet.pdf

Significant (2022c) Impactanalyse MPJ. Naar een nieuw prestatiecode model voor een inspannings-gerichte bekostiging-concept

https://open.overheid.nl/repository/ronl-285403becda089fb65284330d2b810444ff8a22d/1/pdf/impactanalyse-mpj.pdf

Significant (2022d) Relatie tussen scheidingen, GGZ gebruik en jeugdzorggebruik. Nader onderzoek

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/rapporten/2022/03/22/tk-bijlage-3-significant-public-rapportage-relatie-scheidingen-ggz-en-jeugdhulp

SKJ (2022) De professional centraal. Jaarverslag 2021

https://skj-jaarverslag.nl/2021/pdf/SKJ_jaarverslag_2021.pdf

Sonneveld (2022) Growth opportunities in professional youth work

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/62809594/Sonnevel_Growth_20_06_2022.pdf

SP (2021) De jeugdhulpverlener aan het woord voor betere jeugdzorg

https://www.sp.nl/sites/default/files/jeugdhulpverlener_aan_het_woord.pdf

Stadhouders et al. (2019) Effective healthcare cost-containment policies: A systematic review

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851018306341

Steiner (2019) De rekening opgemaakt! Financiën gemeentelijk sociaal domein 2018 in meerjarig perspectief

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/rapport-financien-sd-rekening-2018-.pdf

Stellaard (2023) Boemerangbeleid. Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid

https://research.vu.nl/en/publications/boemerangbeleid-over-aanhoudende-tragiek-in-passend-onderwijs-en-

Van Straaten et al. (2017) Inventarisatie ‘Eigen kracht interventies’: huidig hulpaanbod en bestaande kennis in de Rotterdamse jeugdhulpketen

https://st-raw.nl/wp-content/uploads/2016/01/Rapport-ST-RAW-Inventarisatie-aanbod-eigen-kracht.pdf

Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet (2021) Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet

https://open.overheid.nl/repository/ronl-4a6d4c37-e558-4c92-9059-b2bcc1dfb133/1/pdf/maatregelen-financiele-beheersbaarheid-jeugdwet.pdf

TAJ (2017) Zorgen voor de jeugd. Derde jaarrapportage

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/3e%20jaarrraportage%20Transitie%20Autoriteit%20Jeugd%20maart%202017.pdf

TAJ (2018) Met het oog op de jeugd. Verhalen over doorontwikkeling van de jeugdzorg na de transitie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z01268&did=2019D02845

Taskforce (1994) Plaats maken. Op weg naar goede jeugdzorg

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Jeugdzorg_Plaats_maken_Taskforce_JHV_1994.pdf

Tempel en Vissenberg (2018) Een gat tussen wetenschap en praktijk. Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven

https://www.researchgate.net/publication/329453039_Tempel_H_Vissenberg_C_2018_Een_gat_tussen_wetenschap_en_praktijk_Een_explorerend_onderzoek_naar_de_wijze_waarop_behandelingen_in_de_residentiele_zorg_worden_vormgegeven_Tijdschrift_voor_Orthopedagogie

Tempel et al. (2022) Eerst begrijpen, dan (be)handelen. Het belang van de verklarende analyse

https://link.springer.com/article/10.1007/s12454-022-1210-x

TNO (2019) Arbeidsmarktproblematiek in de sector Zorg en Welzijn

https://www.azwinfo.nl/wp-content/uploads/2019/12/rapportagearbeidsmarktproblematiekindesectorzorgenwelzijn-1.pdf

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (2013) Tweede rapportage

Transitie_TSJ_Tweede_rapportage_juni2013.pdf (nji.nl)

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (2014a) Derde rapportage

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Derde-rapportage-Transitiecommissie-Stelselherzienng-Jeugd.pdf

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (2014b) Vierde rapportage

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Vierde-rapportage-Transitiecommissie-Stelselherziening-Jeugd.pdf

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (2014c) Vijfde rapportage

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjqbkuv5tzzf

Uenk (2019) Commissioning of social care services. Municipal commissioning approaches for social care services - evidence from a countrywide live experiment

https://www.pprc.eu/app/uploads/2021/03/Commissioning-of-social-care-Uenk-2019.pdf

Verbon (2021) Over de jeugdzorg wordt te weinig economisch nagedacht

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/over-de-jeugdzorg-wordt-te-weinig-economisch-nagedacht

Vermeulen (2014) Financiële prikkels bij decentralisatie sociaal beleid vragen aandacht

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/Financiele-prikkels-bij-decentralisatie-sociaal-beleid-vragen-aandacht?forceFullWebsite=true

Verwey Jonker (2013) Klaar voor de start? Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg in B4-gemeenten

https://rekenkamertilburg.nl/onderzoeken/klaar-voor-de-start

Verwey Jonker (2015) De raad in positie. Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij de transitie en de transformatie van de jeugdzorg in Schiedam

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-De-raad-in-positie-Schiedam-2.pdf

Verwey Jonker (2021a) Ongehoord. Een onderzoek naar de arbeidssituatie van groepsleiders in de JeugdzorgPlus

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/11/219017_DL2_Ongehoord.pdf

Verwey Jonker (2021b) Eigenwijs transformeren

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/04/220470_Eigenwijs_transformeren_WEB.pdf

Verwey Jonker (2021c) Jeugdhulp in beweging. Ontwikkelingen in de inzet van jeugdhulp in Eindhoven, de behoeften van inwoners in hulp en mogelijke verklaringen hiervoor

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/11/121130_Jeugdhulp_in_beweging.pdf

Verwey Jonker (2022a) Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is? Een longitudinaal onderzoek naar de meerwaarde van de jeugdbescherming in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2022/10/217017-Meerwaarde-Jeugdbescherming.pdf

Verwey Jonker (2022b) Het belang van zorgvuldig afwegen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2022/12/30/het-belang-van-zorgvuldig-afwegen

Verwey Jonker (2023) Hoe verder met verblijf en jeugdbescherming? Een driedelig onderzoek naar jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2023/03/222210_Hoe-verder-met-verblijf-en-jeugdbescherming.pdf

Visscher et al. (2018) Identifying practice and program elements of interventions for families with multiple problems: The development of a taxonomy

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919311247

Visscher et al. (2020) Elucidating care for families with multiple problems in routine practice: Self-registered practice and program elements of practitioners

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919311247

Vissenberg et al. (2018) Casusanalyses jeugdzorg plus

https://www.researchgate.net/publication/329452961_Vissenberg_C_Tempel_H_Jurrius_K_2018_Casusanalyses_jeugdzorg_plus_Almere_Lectoraat_Klantenperspectief_in_Ondersteuning_en_Zorg

VNG (2017) Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en versterking van de sturing op vernieuwing

https://vng.nl/files/vng/20171030_duurzame_borging_jb_en_jr.pdf

VNG (2018) De meerwaarde van Integrale Vroeghulp in uw gemeente

https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/20180219_de_meerwaarde_van_integrale_vroeghulp_def.pdf

VNG (2019a) De staat van het sociaal domein. Terug-, rond- en vooruitkijken

https://vng.nl/sites/default/files/2019-12/de-staat-van-het-sociaal-domein.pdf

VNG (2019b) Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Eindrapportage

https://vng.nl/sites/default/files/2021-12/visitatiecommissie-financiele_20211104.pdf

VNG (2020a) De kracht van wijd reiken. Advies om de transformatie van de jeugdhulp te laten slagen

https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/de-kracht-van-wijd-reiken-eindrapport-vng-expertiseteam-reikwijdte-jeugdhulpplicht.pdf

VNG (2020b) Vechtscheidingen. Onderzoek naar het effect van vechtscheidingen op de Jeugdzorg

https://vng.nl/publicaties/vechtscheidingen-onderzoek-naar-het-effect-van-vechtscheidingen-op-de-jeugdzorg

VNG (2020c) "Een wereld te winnen". Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet)

https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/200630-onderzoek-zorgfraude-publieksversie.pdf

VNG (2020d) Concept-resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap

https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/5_resolutie_norm_voor_opdrachtgeverschap.pdf

VNG (2021) Eindrapportage Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

https://vng.nl/sites/default/files/2021-12/visitatiecommissie-financiele_20211104.pdf

VNG (2022a) Maatregelen jeugdhulp 2022. Resultaten van een korte inventarisatie

https://open.overheid.nl/repository/ronl-2baa25ba68ce6d3dfb91fdadf27cb6f90992fd04/1/pdf/maatregelen-jeugdhulp-2022.pdf

VNG (2022b) Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten. Bijzondere ledenbrief

https://vng.nl/sites/default/files/2022-09/20220928-VNG-Reactie-op-de-Rijksbegroting-2023.pdf

Van der Voet en Steijn (2019) Relational Job Characteristics and Prosocial Motivation: A Longitudinal Study of Youth Care Professionals

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0734371X19862852

Van der Voet en Lems (2022) Decision-makers’ generation of policy solutions amidst negative performance: Invention of Rigidity?

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13462

Vries en Wolters-Ravoo (2016) Resultaatfinanciering in de jeugdhulp: van praktische uitdagingen naar concrete uitgangspunten

https://link.springer.com/article/10.1007/s12451-016-0127-5

De Vries en Wolbrink (2017) Kantelende sturing in de jeugdhulp?

https://link.springer.com/article/10.1007/s12451-017-0163-9

VVD, D66, CDA en ChristenUnie (2021) Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Coalitieakkoord 2021 - 2025

https://www.parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf

VWS (2018a) (Ont)Regel de Zorg. Actieplan

https://open.overheid.nl/repository/ronl-0ce61c6a-91b4-48d6-b884-409ea26477ab/1/pdf/actieplan-ontregel-de-zorg.pdf

VWS (2018b) Onderzoek jaarverantwoording jeugd

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D52622&did=2018D52622

VWS (2022) (Ont)Regel de Zorg 2022 - 2025

https://www.ordz.nl/over-ordz/documenten/publicaties/2022/06/09/infographic-ontregel-de-zorg

VWS, JenV en VNG (2022) Toekomstscenario. Eerste voortgangsrapportage over het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

https://open.overheid.nl/repository/ronl-a28fcb53f09a584dc81d3a88f2a57e90e4332801/1/pdf/eerste-voortgangsrapportage-toekomstscenario.pdf

Wallinga (2020) Gecertificeerde instellingen in beeld. Rapportage stand van zaken gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en -reclassering en hun accounthoudende jeugdzorgregio’s

https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200211-definitief-eindverslag-gecertificeerde-instellingen-in-beeld.pdf

Weijers (2019) Drie ingrepen om de jeugdzorg te redden

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/justitieleverkenningen/2019/6/JV_0167-5850_2019_045_006_003

Weijers (2021) Dossier jeugdzorg. Extra miljarden lossen problemen niet op; nieuw plan jeugdbescherming zorgt voor extra problemen

https://www.researchgate.net/publication/354922118_Focus_Dossier_jeugdzorg

Weisz et al. (2013) Do Evidence-Based Youth Psychotherapies Outperform Usual Clinical Care? A Multilevel Meta-Analysis

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3848075

Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg (2010) Jeugdzorg dichterbij

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Jeugdzorg_dichterbij_Eindrapport_werkgroep_geheel.pdf

Wienen (2019) Inclusive education: from individual to context

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/82276203/Complete_thesis.pdf

De Winter et al. (2016) Dubbelrollen in effectonderzoek

https://www.trimbos.nl/docs/cc618583-dde4-4b45-b31d-0a8766447912.pdf

WODC (2019) Jeugdzorg onder druk

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/815/JV1906_Volledige_tekst_tcm28-430348.pdf?sequence=2&isAllowed=y

WODC (2022) Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3194/3169-eindevaluatie-wet-herziening-kinderbeschermingsmaatregelen-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WRR (2021) Kiezen voor houdbare zorg

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg

Van Yperen en Hellema (2010) Naar een nieuw jeugdzorgstelsel: vergelijking van standpunten

https://www.canonsociaalwerk.eu/1994_bureaujeugdzorg/Jeugdzorg_Vergelijking_standpunten_100910.pdf

Van Yperen (2013) Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd

http://pdf.swphost.com/Sozio/e-nieuwsbrief/2013/20-tom-van-yperen-oratie.pdf

Van Yperen et al. (2016) Evaluatie Jeugdwet

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/39481803/Yperen_ea_2016_EvaluatieJEUGDWET_rapport.pdf

ZonMw (2018) Eerste evaluatie Jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/eerste-evaluatie-jeugdwet.pdf

Zorginstituut Nederland (2017) Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw

https://www.istandaarden.nl/binaries/content/assets/istandaarden/iwmo/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijw.pdf

Van der Zwaan (2020) Toename gemiddelde duur van ambulante jeugdhulp door het lokale team

https://open.overheid.nl/repository/ronl-a11b6de2-a047-4c9f-8df7-39f1f48f6aea/1/pdf/toename-gemiddelde-duur-van-ambulante-jeugdhulp-door-het-lokale-team.pdf

Van der Zwaan (2022) Toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams

https://www.captise.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=22180&Command=Core_Download&language=nl-NL&PortalId=1&TabId=130